Výpoveď

pani Andrei Chodasz (krátené)

http://www.ekg-gesund.at

A-2125 Neubau

 

Nasledovné údaje sú výsledkom mojich pozorovaní a opierajú sa tiež o informácie získané priamo od vedcov a ľudí zaoberajúcich sa touto problematikou profesionálne. 

Na adrese rakúskej televízie   http://science.orf.at/science/news/153685  http://www.orf.at/ticker/311200. sa dá tiež prečítať: „Japonský vedci dokážu zviditeľniť sny a predstavy: Podľa názoru japonských vedcov nebudú už dlho tajné myšlienky a predstavy chránené pred zvedavosťou druhých ľudí. Podarilo sa im totiž zviditeľniť, obrázky z ľudského mozgu, vysvetľujú vedci inštitútu ATR v jednej štúdií, ktorá bola zverejnená na začiatku roku 2009 v americkom odbornom časopise „Neuron“. 

Podľa tejto, mohli vedci pomocou merania aktivity ľudského mozgu zistiť, aké písmeno bolo skúšobnej osobe predtým ukázané.

Vedci ukázali pokusným osobám najprv asi 400 obrázkov, aby tak preskúmali ich individuálny vzor aktivity mozgu. Následne ukázali testovaným osobám písmená a po ich “vysvietení” v mozgu tieto zviditeľnili na obrazovke počítača pomocou merania nervovej aktivity.

http://science.orf.at/science/news/153685

Vedci si sľubujú od tohto procesu po jeho zdokonalení široké možnosti uplatnenia.  Takto by mohli v budúcnosti napr. dizajnéri a architekti zviditeľniť pre ostatných ako vyzerá ich vnútorný námet“ koniec citátu.

 

Tieto „nové“ vedecké úspechy japonských vedcov, o ktorých informoval uvedený príspevok redakcie ORF, sú v skutočnosti už dlho objavené (o.i. napr. vedcami Max-Plank-inštitútu v Mníchove, ktorí patria v tejto oblasti medzi svetovú špičku), avšak  informácie podliehajú utajovaniu.

S touto metódou je teda možné prakticky vidieť cez oči skúšobnej osoby t.j. všetky udalosti na ktorých sa táto osoba zúčastňuje sledovať v najlepšej kvalite na monitore, ako by bola (namiesto jej očí) nainštalovaná kamera. (a taktiež toto zaznamenávať na ľubovoľné médium).

 

V júni 2008 som spozorovala, že (pri úradne potvrdenom psychickom zdraví) počujem hlasy, ktoré sa mi spočiatku vyhrážali a chceli ma jednoznačne zmiasť. Najprv som nevedela, odkiaľ tieto hlasy prichádzajú a čo je ich cieľom. Ale od začiatku som vedela, že prichádzajú z vonka, teda že nie sú ani nijaké moje myšlienky ani moje sny.

Dnes viem, že táto technológia je známa už desaťročia a nazýva sa Mind Control. K tejto problematike existuje množstvo vedeckých údajov v literatúre a na internete.  Medzičasom žiaľ aj veľké množstvo obetí a postihnutých. Jedná sa tu o prenos slov a zvukov do vedomia človeka prostredníctvom mozgových vĺn a mikrovĺn, obídením sluchových orgánov priamo do centra počutia v mozgu. 

Vedci prírodných vied Grazyna Fosar a Franz Bludorf  zverejnili k tomuto najdôležitejšie fakty v roku 2004 v ich knihe „Im Netz der Frequenzen“ („V sieti frekvencií“). Hlavné body ich vedeckej práce sú post-kvantová fyzika vedomia a zaťažovanie životného prostredia elektromagnetickým žiarením.

Rada by som tu pre vysvetlenie citovala jeden odsek z tejto knihy,  ktorý najpresnejšie vysvetľuje jeden so spôsobov nasadenia tejto technológie :

(strana: 57)

„V oblastí vysokých frekvencií elektromagnetického spektra existuje možnosť vzájomného pôsobenia resp. rezonancie ľudského tela a elektromagnetického žiarenia. Toto vzájomné pôsobenie - rezonancia sa neodohráva/nenastáva (iba) s našim mozgom ale uskutočňuje sa (aj) hlboko vo vnútri každej bunky priamo v našej dedičnej hmote – DNA. DNA (Desoxyribonucleic Acid = Desoxyribonuclein – kyselina) je organická molekula, ktorú obsahuje jadro každej bunky nášho tela. Je nosičom genetického kódu. Taktiež sa v nej tvoria všetky gény, ktoré sú zodpovedné za stavbu nášho tela. Dlhý čas sa vedci domnievali, že toto by bolo možné výlučne na biochemickej báze. DNA tvorí obrovské dvojité vlákno z Basenu, v ktorom je zakódovaná naša dedičná informácia. Pomocou tejto sa potom môžu tvoriť vo vnútri bunky bielkoviny.

Medzičasom sa ale vie, že DNA je vďaka tvaru otočeného „Doppelhelixu“  ideálna anténa. Ak by sa toto DNA vlákno rozložilo do jednej línie, bolo by dlhé približne dva metre. Z toho sa dá potom ľahko vypočítať pomocou vlnovej rovnice rezonančná frekvencia našej DNA.

Naša DNA má rezonančnú frekvenciu, ktorá leží v spodnom pásme mikrovĺn elektromagnetického spektra.

Ale čo viac, DNA je prirodzene schopná rezonancie tiež so všetkými hornými osciláciami (násobkami) frekvencie 150 MHz. Presne na frekvencií 900 MHz vysiela mobilný operátor T-Mobile (Deutsche Telekom).

Ostatní operátori vysielajú tiež na frekvenciách, ktoré umožňujú rezonanciu s našou DNA. Túto skutočnosť potvrdzujú aj experimenty nemeckého bio-fyzika Fritza-Alberta Poppa. Ešte precíznejšie bola táto oblasť preskúmaná interdisciplinárnou skupinou na akadémií vied v Moskve pod vedením biológa Pjotra P. Garjajeva.

V kapitole „Mind Control“ tejto knihy je potvrdené, že takéto a podobné experimenty sa bohužiaľ už desaťročia prevádzajú na celom svete. Existuje k tomu veľké množstvo patentov a oficiálne povolených projektov.

Teda, aby bolo možné „zasiahnuť“ (zachytiť) danú osobu, je potrebné poznať jej genetický profil DNA. Tento sa dá zistiť, ako je už známe, veľmi jednoducho napr. rozborom -slín, -vlasu, -kvapky krvi atď. Takto sa dá zároveň zistiť aj to, celkom osobné frekvenčné pásmo  vybranej osoby (cez ktoré je „dostupná“). Iné osoby nemôžu počuť tieto špeciálne frekvencie, aj keď sú v bezprostrednej blízkosti.

Toto je teda „rezonančný“ princíp bezkontaktného prenosu informácií (napojenia sa) na vybranú osobu prostredníctvom jej špeciálnej frekvencie. Informácie sú namodulované na túto špeciálnu frekvenciu vo forme mozgových vĺn  (špeciálneho mozgového kódu) .

Pôsobenie na veľké vzdialenosti

Zo  strany úradov je spochybňované, že tieto technológie môžu byť účinné aj na  veľké vzdialenosti, napriek tomu že princípy fungovania sú známe aj európskemu parlamentu (ktorý mal v roku 1999 ešte guráž a vydal rezolúciu)  – pozri rezolúciu k projektu HAARP:

Poslanci európskeho parlamentu požadovali v rezolúcií A4-0005/99, ktorá sa týkala  aj vojenského zariadenia HAARP, „všeobecný zákaz projektov (či už civilných alebo vojenských) na výskum a vývoj zbraní, pri ktorých sa využívajú poznatky , o ľudskom mozgu v oblasti chemických a elektrických procesov a funkcií, ktoré by mohli sprístupniť ľubovoľnú formu manipulácie človeka. 

K tomuto  by som chcela uviesť ešte nasledovný príklad: podobne ako to funguje už  desaťročia v spravodajskej technike ( rádio, televízia..), na prenos rôznych signálov (frekvencií) je potrebné mať vysielač a vhodný prijímač. Podstata spočíva v tom, že prijímač je nastavený na príjem želaných signálov. Cez éter je súčasne vysielané veľké množstvo signálov. Ak by jeden prijímač mohol prijímať všetky frekvencie nebolo by počuť vôbec nič. Preto je potrebné nastaviť (naladiť) jednu presnú frekvenciu (želaný vysielač).

Namodulovaním ľubovoľnej frekvencie ( so zodpovedajúcim účinkom) na existujúcu nosnú vlnu (sieť GSM), sa dajú tieto signály za pomoci prenosových zariadení šíriť na ľubovoľné vzdialenosti. Signály môžu byť generované (vysielač) tak, že ich bude môcť „prijímať“ len vybraná osoba (prijímač)!

 

   Pomocou špeciálnych systémov na lokalizáciu (ako napr. systém na lokalizáciu mobilných telefónov cez GPS atď.) je možné veľmi presne určiť, kde sa má špeciálna frekvencia určená pre vybranú osobu vysielať (lokalizácia vybranej osoby sa uskutočňuje aj bez mobilu na báze jej individuálnej frekvencie).

Jednoznačným dôkazom, že som ožarovaná takýmito a inými frekvenciami je merací protokol od Dr. Medingera (viď protokol merania).

 

S inými technológiami je tiež možné viesť  so zločincami rozhovori, to znamená, že títo vedia čítať moje myšlienky. Takéto technológie používajú už od druhej svetovej vojny skoro všetky tajné služby.

 

Zvlášť šokujúce bolo pre mňa zistenie, že zločinci môžu vidieť všetko čo vidím aj ja (cez moje oči), pretože stále majú poznámky k tomu čo robím napr. Keď stojím na križovatke a čakám na zelenú. Ak sa hneď, ako naskočí zelená nepohnem, počujem poznámku: „zelenšia už nebude“. Alebo pri varení mi „pozerajú“ zločinci do hrncov a počúvam poznámky typu: „tá mrkva nie je nakrájaná dosť na drobno“ atď.. Takéto a podobné skúsenosti má a môže potvrdiť aj veľa iných obetí o.i. aj pán Crosairt z Nemecka. V žiadnom prípade tu nejde o halucinácie, na ktoré sa odvoláva psychiatria a ktoré ako príčinu neustále uvádzajú aj súdni znalci. Svedčia o tom nespočetné a jasné prípady osôb, ktoré sa nikdy na psychiatrií neliečili a nikdy nijaké lieky alebo drogy nekonzumovali. Všetky tieto osoby zhodne potvrdzujú, že začali počuť iné hlasy z jedného dňa na druhý a bez akýchkoľvek iných symptómov. Všetci popisujú veľmi podobné situácie a „komentovanie“ práve sa (pred nimi) odohrávajúcich udalostí. Všetci sú si celkom istí, že hlasy sú „vyrobené“ vonku a že sa v žiadnom prípade nejedná o ich vlastné myšlienky, sny alebo predstavy. Tisíce takýchto prípadov a správ od iných osôb z celého sveta ako aj nezvyčajné frekvencie, ktoré boli namerané u mňa a potvrdzuje ich správa od súdneho znalca Dr. Medingera, pripúšťajú iba jeden záver: tieto hlasy pochádzajú od iných ľudí – špecialistov a prostredníctvom technológie sú premenené najprv na mozgové vlny a následne mikrovlnami „dopravené“ na vybranú osobu.  (táto technológia sa už roky používa napr. aj vo forme terapie na pozorovanie psychicky veľmi chorých ľudí).

Postupne som bohužiaľ spoznala aj iné možnosti použitia tejto technológie:

Technológia je schopná vyvolať kontrakcie rôznych svalov a svalových skupín a spôsobiť tak v niektorých prípadoch nepríjemné bolesti. Toto je zneužívané na demonštráciu moci a ako donucovací prostriedok.

Technológia ďalej umožňuje vyvolať nielen sexuálne vzrušenie ale aj široké spektrum citov a emócií.

Podobné metódy sa využívajú aj v biorezonančnej terapií, pri ktorých je špeciálnymi frekvenciami ovplyvňovaný „stav kmitov orgazmu“. Avšak v porovnaní s biorezonančnou terapiou je vybraná osoba, ako už bolo spomenuté, vďaka diaľkovému pôsobeniu technológie (namodulovanie signálu na nosnú vlnu) „zastihnuteľná takmer všade, kde sa nachádza (kam ide).

V spojení s „čítaním myšlienok“, sledovaním, nútením a manipuláciou ako aj nasadením tejto technológie proti ľubovoľnej vybranej osobe ide pri týchto ovplyvňovaniach prostredníctvom takýchto zariadení o ťažké zločiny a obrovské porušovania ľudských práv.

Zvlášť zákerné boli udalosti spojené s novoročným koncertom našej hudobnej skupiny dňa 4.1.09, kde som mala hrať viaceré sóla na saxofóne. Veľmi som sa na koncert tešila a mesiace predtým tvrdo trénovala. Generálka 2 dni pred koncertom dopadla veľmi dobre. Pri koncerte samotnom však zločinci ukázali, čo všetko táto technológia umožňuje a aké symptómy dokáže vyvolať: Hneď po začatí koncertu, aby došlo k jeho narušeniu, mi boli zámerne čiastočne uzavreté zvukovody vnútorného ucha (kontrakcie svalstva) a obmedzený prísun kyslíka do mozgu. Takto mi bolo znemožnené správne počuť a vnímať tóny.

Jeden ženský hlas mi poradil, ukončiť moju hru (hranie) a iba predstierať hru, aby som nenarušila celý koncert. Toto však nebolo možné bez toho, aby som neupútala pozornosť iných. Bola som donútená skončiť hru a opustiť javisko. Akonáhle som opustila javisko a bolo jasné, že odchádzam domov, všetky symptómy zmizli a nikdy viac sa neobjavili. Zločinci v nasledujúcich dňoch viac krát zdôraznili, že im to vôbec nie je ľúto práve naopak.

Zločinci veľmi dobre ovládajú aj tzv. „metódu sťahovania dát“ t.j. skutočne vedia „odčítať“ v chronologickom poradí informácie z minulosti uložené v mozgu a tieto tiež uložiť na ľubovoľné médium. Zistila som to podľa toho, že dlho zabudnuté spomienky sa mi oživili v pamäti a prebehli za pár minút akoby prehraté z pásky a to od detstva až po nedávnu minulosť  (slová, mená, dáta, udalosti...)