Pokročilá MIND CONTROL

 

znamená „ ... svet, v ktorom môže byť elektrickou stimuláciou mozgu kontrolovaná každá ľudská myšlienka, každá emócia, každý vnem a každá potreba.“  (výpoveď riaditeľa CIA pre výskum, 1972)

 

 

Nick Begich, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, Michaels Verlag 2007, (str.:92)

 

Dr. Jose M.R.Delgado, skúmal mozog od roku 1952 a jeho výsledky zverejnil v mnohých  vedeckých časopisoch. Stal sa profesorom fyziológie na univerzite Yale/USA, kde pokračoval v jeho výskumoch, v  ktorých sa sústredil hlavne na kontrolu a meranie mozgových vĺn. Jeho skoršie výskumy boli základom pre porozumenie (činnosti) ľudského mozgu. Tieto poznatky zhrnul v knihe s titulom Physical Control of the Mind, 1969. (Fyzikálna kontrola mozgu) Pri jeho skorších pokusoch „používal“ prevažne zvieratá, pričom im boli do mozgu  voperované elektródy. Zistil, že privedením elektrického prúdu do mozgu môže ovplyvniť správanie „skúšobných objektov“. Neskôr sa mu podarilo vyvolať celý rad efektov siahajúcich od spánku až po stav úplnej bdelosti.

Pri jeho neskorších pokusoch nepoužíval viac implantáty, ale používal diaľkové ovládanie – alebo ináč povedané, podarilo sa mu ovplyvniť mozog na diaľku bez telesného kontaktu (ožiarením elektromagnetickým signálom). Dr. Delgado zistil, že zmenou frekvencie, počtu impulzov a tvaru vlny môže úplne zmeniť emocionálny stav skúšobných objektov. Jeho práca bola odrazovým mostíkom pre mnoho ďalších vedcov, zároveň však otvorila dvere k jej zneužitiu vládou. Delgado použil v jeho knihe jeden citát z UNESCO - ústavy (UN ústava pre výchovu, vedu a kultúru), ktorý sa dal v súvislosti s touto knihou chápať ako prorokujúci: „ Pretože vojna začína v hlavách ľudí, musí aj mierový proces začať v duchu človeka“. Tieto myšlienky v spojitosti s jeho knihou pripomínajú Orwellsov román „1984“.

V 80-tych rokoch objavil, že k bezkontaktnej stimulácií mozgu s cieľom vyvolať rôzne efekty je treba len veľmi špecifickým spôsobom rozkmitať energiu v mozgu. V roku 1985 zistil, že vie spôsobiť obrovské zmeny v chémií mozgu, ak nechá túto energiu kmitať malou silou v rádiofrekvenčnej oblasti. 

Skutočné výskumy určitých systémov dokázali, že: „pohyby, vnemy, city, priania, nápady, a celý rad psychologických fenoménov sa dajú vyrobiť, vsadiť a zmeniť elektrickou stimuláciou určitých oblastí mozgu.“ ( Physical Control of the Mind, 1969. J. Delgado)

V roku 1985 vedel Delgado tieto efekty „vyrobiť“ diaľkovým ovládaním rádiovými signálmi (ožiarením človeka) o sile iba 1/50 zemského poľa. Z toho sa dá odvodiť, že  frekvencia, miera pulzov a tvar vlny signálu sú omnoho dôležitejšie ako jeho sila. Niet sa čomu čudovať lebo ľudské telo je riadené malými elektromagnetickými poliami  -  kľúčom k úspechu bolo nájdenie „ mechanizmu zladenia (rezonancie)“ na lokalizovanie/oslovenie toho „správneho prijímača“ v mozgu a tele skúšobného objektu.

Delgádova kniha bola diskutovaná aj v jednej zbierke o výskumoch Mind Control, ktoré robila CIA.(Journey into Madness, Gordon Thomas, 1989, 276-279). Táto kniha bola tiež podkladom pre prácu Dr. Gottlieba, ktorý pracoval pre oddelenie výskumu a vývoja CIA a jeho úlohou bolo nájsť pre túto technológiu “uplatnenie v praxi”. CIA sa plne stotožňovala s víziou Dr. Delgáda, ktorá hovorila, že tieto techniky povedú k “psychocivilizovanej spoločnosti”.

 

 

Nick Begich, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, Michaels Verlag 2007, (str. 175-176)

Nové technológie majú neuveriteľné možnosti na zvýšenie - zníženie alebo využitie – zneužitie mozgového potenciálu. Sú používané aj na zlepšenie schopnosti sa učiť, zlepšenie pamäte a spôsobenie zmeny chovania. Tieto High-tech nástroje budúcnosti už existujú a sú už čiastočne dostupné aj na trhu.

 

Špičkovým odborníkom v tejto oblasti je Michael Hutchison, ktorý tieto veci vo veľkej miere aj zverejnil.

 

Ako píše Hutchison, pracuje mozog v relatívne úzkom pásme prevládajúcich frekvencií mozgových vĺn. Existujú 4 základné skupiny frekvencií mozgových vĺn, ktoré súvisia s väčšinou duchovných procesov:

1)     Beta vlny – normálna činnosť mozgu (horná hranica v tomto pásme poukazuje na stres)

2)     Alfa vlny – (7-12 Hz) uvoľnený stav, ideálny na učenie a koncentrovanú duchovnú činnosť

3)     Theta vlny – (4-7 Hz)predstavivosť - obrázky v duchu, spomínanie a vnútorná koncentrácia

4)     Delta vlny – (1-4 Hz) hlboký spánok

( Mega Brain, Michael Hutchinson 1986)

 

Vplyvom špeciálnych vonkajších elektromagnetických signálov (ožiarením) je možné vyvolať zmenu mozgových vĺn.

Týmto prichádza aj k zmene chemických reakcií v mozgu čo vedie k zmene myšlienok, pocitov a celkového telesného stavu. Takáto manipulácia mozgu sa môže prejaviť na osobu neutrálne, výhodne alebo negatívne.

 

 Čiže rôznymi vonkajšími frekvenciami sa dajú vyvolať presné chemické reakcie v mozgu. Uvoľnením určitých chemických látok sú v mozgu vyvolané reakcie vedúce k pocitom ako strach, chuť, depresia, láska atď..

 Všetko toto a celá oblasť emocionálnych a intelektuálnych reakcií sú vyvolané veľmi špecifickou kombináciou chemických látok v mozgu, ktoré sú vylúčené pôsobením vonkajších od frekvencie závislých elektrických impulzov. „Presnou kombináciou týchto mozgových štiav môžu byť vyvolané neobyčajné špecifické duchovné stavy ako napr.: strach z tmy alebo intenzívna koncentrácia“. (Mega Brain, Michael Hutchinson, 1994) Výskum v tejto oblasti rýchlo napreduje a stále sa objavujú nové a nové veci. Odtajňenie/uvolňovanie informácií o týchto špecifických frekvenciách povedie k obrovskému pokroku v chápaní / porozumení ľudského zdravia. Jednou z firiem pôsobiacich v tejto oblasti je „Biomedical Instruments, Inc., spoločnosť, ktorá predáva elektromedicínske prístroje na manipuláciu a riadenie aktivity mozgu.

 

Výkon potrebný na ovplyvnenie aktivity mozgu je veľmi malý. Používajú sa prúdy rádovo od 5 do 200 mikroampérov. Celkovo je potrebný výkon zodpovedajúci len jednej tisícine výkonu, ktorý spotrebuje 60 wattova žiarovka.

V knihe Mega Brain Power, Hutchinson okrem iného popisuje technológie na liečenie: porúch centrálneho nervového systému, závislosti na drogách alkohole, porúch koncentrácie a hyperaktivity detí.

 

 

 Versklavte Gehirne,  Heiner Gehring, KOPP Verlag, 2006, (str.168)

 

... Popri zbraniach slúžia elektromagnetické vlny aj na Mind Control. Výsledky skôr spomenutých projektov nechávajú tušiť, čo je zo strany etablishementu na potlačenie vlastného obyvateľstva vyvíjané.

Už skôr spomenutý kanadský neuropsychológ a neurológ M.A. Persinger popisuje úplne otvorene dnešný stav výskumu Mind Control v jeho článku z roku 1995 s titulom: „O možnostiach priameho zásahu do každého ľudského mozgu prostredníctvom základných elektromagneticky indukovaných algoritmov“: „Podľa najnovších výskumov existujú v ľudskom mozgu základné algoritmy (..pravidlá), podľa ktorých je každý vnem transformovaný do špecifického mozgového kódu. Na bezprostredné ovplyvnenie týchto algoritmov v ľudskom mozgu elektromagnetickými poliami stačí úroveň, ktorá sa používa pri bežných technických zariadeniach. Presná znalosť týchto elektromagnetických polí umožňuje priamy zásah na skoro všetky komplexné neurokognitívne procesy, s ktorými sa spája ľudské vedomie, ľudské ja, skúsenosti ako aj pamäť.“ (Persinger, S.791)

 

Persinger nepotvrdzuje nič iné, len že je možné, prostredníctvom vĺn z elektromagnetického spektra bezprostredne zasahovať do ľudského správania.

 

 

ZAUBERGESANG,  Grazyna Fosar, Franz Bludorf, Argo Verlag  2007 (str. 222)

 

Už dlhšiu dobu sú k dispozícií  aj technické možnosti na prenos zvukov priamo do mozgu. Už od druhej svetovej vojny sa vie, že určité druhy mikrovĺn môžu vyvolať v hlavách ľudí rôzne tóny a zvuky. Neskôr boli tieto zariadenia zdokonaľované, až vznikli kompletné prístroje na počúvanie, ktoré umožňujú vznik/prenos každej želanej akustickej informácie priamo v/do hlave/y a to pri úplnom obídení uší. (napr. US-Patent č.:4,858,612 Philipa L. Stocklina z 22.8.1989 a US-Patent 4,877,027 Wayna B. Brunkana z 31.10.1989).

Pôvodne boli tieto vynálezy myslené na použitie pre pomoc nepočujúcim. Do obchodov sa ale nedostali, pretože boli zaradené do kategórie tajné, z dôvodu národnej bezpečnosti USA.

Aby ožarovaná osoba obdržala správu, ktorá je určená len pre ňu, musia byť prirodzene zistené a použité jej osobné rezonančné frekvencie.

Napríklad vlastní v tejto súvislosti B. Robert G. Malech už od roku 1976 patent (č. 3,951,134) na prístroj, ktorým možno bezdrôtovo zo vzdialenosti merať, analyzovať, meniť mozgové vlny a potom ich znovu ukladať do mozgu.

Ešte novodobejší je „biofyzikálny zosilňovač“ Miranda, ktorý vyvinula jedna ruská zbrojárska firma na objednávku ministerstva obrany. Miranda je od 24.9.1999 produkovaná na báze kooperácie medzi FSB /bývalá KGB/ a CIA už aj v USA.

„Miranda“ vysiela želanú informáciu na človeka najprv na jednej ľubovoľnej nosnej frekvencií. Ak sa telo dotyčnej osoby nedostane do rezonancie, štartuje automatická analýza, ktorá vedie k postupnému prispôsobeniu na individuálnu situáciu, až kým sa nájde osobná frekvencia vybraného človeka. Od tohto momentu je vybraný človek úplne bezmocný a v moci osoby, ktorá sa na neho s Mirandou napojila.

Hlavným cieľom útoku individuálneho Mind Control je prirodzene mozog, pričom sú v popredí centrá, v ktorých sú vytvárané resp. interpretované emócie. K týmto patria temporálne laloky (spánkové laloky) a limbický systém v medzimozgu (Hippokampus a Amygdala).

Ukázalo sa totiž, že kŕmenie mozgu emóciami je oveľa väčší inštrument moci ako prenos holých verbálnych sugescií. Stimulácia oblastí mozgu, v ktorých sídlia emócie a city, vedie k rozhodnutiam.

Frekvenčné vzorce mozgu, ktoré vznikajú pri určitých emóciách, sú už intenzívne vyskúmané a môžu byť už čiastočne vyrobené synteticky aj v počítači. Hovorí sa tomu aj „klonované emócie“.

Podľa jedného reportu „Microwave Research Department“ na inštitúte Walter Reed Army môže mať cielené kŕmenie mozgu vhodnými elektromagnetickými frekvenciami 4. možné následky:

 

1. Hlúpnutie až debilitu

2. Vyvolanie vnútorných hlasov a iných akustických halucinácií

3. Rušenie pohybových vzorcov a jednaní

4. Stimulácia kontrolovaného spôsobu správania

 

Iba malá zmena frekvencie o ca. 0,01 Hertz môže spôsobiť značné zmeny v pôsobení. Každý individuálny nervový systém je selektívny vo vzťahu k frekvenciám, na ktoré reaguje najviac. Čo tu teraz znie tak triezvo technicky, vedie v prípade skutočného nasadenia na nič netušiacu osobu k ľudskej tragédií. (pozri stať obete)