Projekty na výskum elektromagnetických vĺn

 

 

Versklavte Gehirne, Heiner Gehring, 2006, Kopp Verlag (str.:164)

 

5.2 Výskumy a použitie na Mind Control

 

Na Mind Control je treba elektromagnetické žiarenie cieleného a predpokladaného účinku. V súčasnosti sú vo veľa knihách o Mind Control z USA opísané rôzne cielené účinky Mind Control za použitia EMF. Pri porovnaní týchto účinkov s verejne známymi účinkami z vedeckých výskumov sa dajú pozorovať obrovské rozdiely. Z toho vyplýva, že by mala byť veľká časť z týchto alebo náhodná alebo vymyslená. Alebo je tu ešte tretia možnosť, že existuje tajný výskum, ktorý je omnoho ďalej ako výskum oficiálne prístupný.

Samozrejme existujú tajné výskumy bezpečnostných zložiek. Napriek tomu stojí tento tajný výskum pred tým istým problémom ako oficiálny: elektromagnetické vlny môžu vyvolať u človeka v závislosti od modulácie úplne odlišné účinky. Pre poznanie týchto účinkov je teda potrebný široký výskum na ľuďoch.  

 

 Bezpečnostné zložky nepostupovali a nepostupujú pri ich tajných pokusoch na ľuďoch v rukavičkách.  To je skutočne pravda: Na príklade výskumov elektromagnetického spektra v USA od 2 svetovej vojny sa to dá pozorovať. Niektoré z týchto výskumov sú výborne zdokumentované a potvrdené od oficiálnych miest iné sú výborne zdokumentované ale od oficiálnych miest nepotvrdené.

Záujmy tajných služieb a vojska v konečnom použití elektromagnetických vĺn sa odlišujú. Kým vojsko chce elektromagnetické vlny použiť skôr ako zbraň, uprednostňujú tajné služby použitie na Mind Control.

 

Versklavte Gehirne, Heiner Gehring, 2006, Kopp Verlag

Projekty na výskum elektromagnetických vĺn (str.: 166) :

 

 

Projekt STYX

Zodpovedný: US Army

Začiatok: 1957

Účel: poškodzovanie telesných funkcií

Prostriedky: Rádiové vlny a mikrovlny

 

Projekt ORION

Zodpovedný: USAF

Začiatok: 1958

Účel: Ovplyvňovanie správania bezpečnostne relevantných osôb

Prostriedky: VLF-, HF-, ELF-, a UHF-vlny

 

Projekt MK DELTA

Zodpovedný: CIA

Začiatok: 1960

Účel:  Ovplyvňovanie správania väčších skupín obyvateľstva

Prostriedky: VLF-, HF-, ELF-, a UHF-vlny

 

Projekt PANDORA

Zodpovedný: CIA

Začiatok: 1963-1966

Účel: Pôsobenie mikrovĺn na nervový a imunitný systém

Prostriedky: ELF- vlny

 

Projekt PHOENIX II

Zodpovedný: USAF a NSA

Začiatok: 1983

Účel: Ovplyvňovanie správania väčších skupín obyvateľstva

Prostriedky: Radarové vlny, mikrovlny, ultra krátke vlny

Miesto: PHOENIX II bol prevádzaný na známej leteckej základni Montauk

 

Projekt TRIDENT

Zodpovedný: NSA a ONR

Začiatok: 1989

Účel: Ovplyvňovanie správania väčších skupín obyvateľstva

Prostriedky: UHF-vlny

 

Projekt RF Media

Zodpovedný: CIA

Začiatok: 1990

Účel: Ovplyvňovanie správania väčších skupín obyvateľstva

Prostriedky: podprahové príkazy v rádiových a televíznych vlnách

 

Projekt CLEAN SWEEP

Zodpovedný: CIA, NSA a ONR

Začiatok: 1998

Účel: Ovplyvňovanie správania väčších skupín obyvateľstva

Prostriedky: Alfa až Delta vlny na emocionálne ovplyvňovanie

 

(Zdroje pre menovanie úradných dokumentov týchto projektov: Scheflin & Opton, 1978; Cannon, 1993; Martin & Caul, 1995 John StClair Akwei vs. National Security Agency, 1996; Patton, 1996; Victorian, 1996; Lammer & Lammer, 1997)