Skryté operace americké Národní bezpečnostní agentury

Následující dokument obsahuje důkazy obžaloby Národní bezpečnostní agentury (NSA), Ft George G. Meade, Marýland (číslo podání 92-0449), které předložil John St. -Clair Akwei u soudu ve Washingtonu, D.C. V tomto dokumentu jsou uvedena fakta o struktuře, aktivitách, vlastněných technologiích a skrytých operacích NSA na monitorování jednotlivých občanů. Tento dokument odhaluje znepokojivé pole technologií a programů, zkonstruovaných pro sledování a kontrolu jednotlivců.

(Poznámka: Tento dokument byl celý otištěn v časopise Nexus v čísle duben-květen 1996.)

John St. Clair Akwei versus Národní bezpečnostní agentura, Ft. George G. Meade, Maryland, USA (číslo podání 92-0449)

1. Poslání NSA a domácí zpravodajské operace

  • Komunikační zpravodajství (COMINT)

Hromadné pokrytí všech druhů elektronické komunikace v USA a ve světě pro zajištění-národní bezpečnosti: NSA ve Ft. Meade má od začátku 60. let nejvyspělejší počítače na světě. Technologie NSA je vyvíjena v utajení před soukromými společnostmi, akademickým světem a širokou veřejností.

  • Signálové zpravodajství (SIGINT)

Poslání NSA v oblasti signálového zpravodajství se vyvinulo na program dekódování elektromagnetických vln (EMF) v prostředí pro bezdrátové odposlouchávání a ukládání informací do počítače a sledování osob na principu měření el. proudů v jejich tělech na dálku. signálové zpravodajství je založeno na faktu, že v okolí vodiče, jímž protéká el. proud, se vytváří elektromagnetické pole. NSA/DoD (Ministerstvo obrany) vyvinul vlastní pokročilé digitální zařízení, které je schopno na dálku analyzovat všechny objekty, které vykazují elektrickou aktivitu, bez ohledu na to, zda jsou umělého, nebo organického původu.

  • Domácí zpravodajství (DOMINT)

NSA má záznamy o všech amerických občanech. NSA sbírá informace na občany USA, kteří mohou zajímat více než 50 000 agentů NSA (HUMINT). Tito agenti jsou, na základě výkonného nařízení, oprávněni sledovat kohokoli. NSA má stálou národní, bezpečnostní, protiteroristickou sít. Tato dozorná sít je úplně zamaskovaná a skrytá před veřejností.

Sledování jednotlivců je v USA snadno a levně zabezpečeno pomocí elektronické dozorné sítě NSA. Tato sít (DOMINT) pokrývá celé Spojené státy, zahrnuje desítky tisíc zaměstnanců NSA, sleduje miliony osob současně. Levná realizace sledování je zajištěna počítačovou technologií NSA, která je konstruována tak, aby provozní náklady byly co nejnižší.

Zaměstnanci NSA pracují v polověřejných pozicích ve svých společenstvích a mají vedle své funkce také krycí zaměstnání, aby přišli do styku s lidmi, jež mají sledovat. Personál NSA má v komunitě obvykle krycí totožnost jako sociální pracovníci, právníci a obchodníci.

  • Jednotliví občané jsou příležitostně cílem dozoru nezávisle fungujícího personálu NSA

Personál NSA může kontrolovat životy stovek občanů v USA prostřednictvím domácí zpravodajské sítě NSA a krycích zaměstnání. Operace, které nezávisle provádějí, mohou někdy jít až za hranice zákona. Je pravděpodobné dlouhodobé sledování a sabotáže desítek tisíc nic netušících občanů ze strany NSA. Síť NSA DOMINT má schopnost tajně provádět úkladné vraždy amerických občanů nebo skryté kontrolní psychologické operace, jejichž výsledkem je, že subjekt je diagnostikován jako duševně chorý.

 

2. Domácí elektronická dozorná síť NSA

 

Od začátku 60. let byla většina nejpokročilejších počítačů světa ve Fort Meade, sídle NSA. Výzkumné objevy v oblasti těchto počítačů byly prováděny pro NSA. V současné době NSA vlastní počítačovou nanotechnologii, která je o 15 let napřed před současnou počítačovou technologii.

NSA získává celkové pokrytí informací v USA použitím pokročilých počítačů, které využívají umělé inteligence pro monitorování veškeré komunikace, bez ohledu na to, o jaké se jedná médium, nebo jakým způsobem je komunikace kódována (NSA zaměstnává velké množství kryptologů). Tyto počítače monitorují všechny komunikace na vysílacích i přijímacích koncích. Celkové pokrytí USA je výsledkem mise SIGINT Národní bezpečnostní agentury.

Elektronická dozorná síť NSA je založena na celulárním uspořádání přístrojů, které mohou monitorovat celé elektromagnetické spektrum. Toto zařízení bylo vyvinuto, vyrobeno a drženo v tajnosti stejným způsobem, jako ostatní programy elektronického válečnictví.

* Použití signálového zpravodajství pro dálkové narušování počítačů

NSA sleduje všechny osobní i další počítače, prodané v USA. Je to nedílná součást Domácí zpravodajské sítě.

Elektromagnetické přístroje NSA se mohou naladit na elektromagnetické emise z logických obvodů osobních počítačů (PC) (a přitom odfiltrovat vyzařování z napájecích zdrojů a monitorů). Elektromagnetická emise z obvodů osobních počítačů obsahuje digitální informace z PC. Kódované elmag. vlny ze zařízení NSA mohou rezonovat s obvody v PC a měnit v nich data. Tímto způsobem může NSA získat bezdrátový přístup do každého počítače v zemi, ve stylu modemu, pro dozorné a antiteroristické elektronické válečnictví.

* Detekce elmag. pole v lidských bytostech za účelem dozoru

Bioelektrické pole subjektu může být zjišťováno na dálku, a tak lidé mohou být sledováni, ač jsou kdekoli. Pomocí speciálních elektromagnetických přístrojů mohou kryptologové NSA číst na dálku evokované potenciály (z EEG). Tyto signály mohou být dekódovány jako stavy mozku a myšlenky. Tímto způsobem může být subjekt dokonale monitorován na dálku.

Personál NSA může napojit kohokoli v zemi na sít signálového zpravodajství snímáním elmag. spektra a počítače NSA budou sledovat tuto osobu 24 hodin denně. NSA si může ke sledování vybrat kohokoli v U SA.

3. SIGNÁLOVÉ ZPRAVODAJSTVĺ NSA POUŽÍVÁ ELMAG. STIMULACI MOZKU

Signálové zpravodajství používá elmag. stimulaci mozku pro neurální monitorování na dálku (RNM) a elektronické napojení na mozek (EBL). Elmag. stimulace mozku byla vyvíjena od začátku 50. let v rámci programu MK-ULTRA, který zahrnoval neurologický výzkum záření (neionizujícího elmag.) a bioelektrický výzkum a vývoj. Výsledná tajná technologie je v Národním bezpečnostním archívu zařazena pod názvem "Radiační zpravodajství", které je definováno jako "informace z bezděčně vyzařovaných elektromagnetických vln do prostředí, která nezahrnuje radioaktivitu nebo nukleární detonaci."

Zavedení technologie signálového zpravodajství je udržována v tajnosti stejným způsobem, jako ostatní programy elektronického válečnictví americké vlády. NSA sleduje dostupné informace o této technologii a utajuje tento vědecký výzkum před veřejností. Existují rovněž mezinárodní zpravodajské dohody za účelem utajení této technologie.

NSA vlastní elektronický přístroj, který analyzuje lidské elektrické aktivity na dálku. Mapování mozku, pomocí počítačů NSA; spojitě sleduje všechny aktivity v mozku. NSA-zaznamenává a dekóduje mozkové mapy jednotlivců (stovky tisíc osob) pro účely národní bezpečnosti. Rovněž je tajně používána elektromagnetická stimulace mozku vojáky pro spojení mozku s počítačem (například v ve vojenských bojových letadlech).

Pro účely elektronického dozoru může být elektrická aktivita v mozkovém centru řeči přeložena do slov. RNM může poslat zakódované signály do sluchového centra, a tak komunikovat přímo s mozkem (s vynecháním sluchu). Agenti NSA mohou tohoto principu využít k oslabování subjektů simulací sluchových halucinací, které jsou charakteristické pro schizofrenii.

Bez jakéhokoli kontaktu se subjektem může RNM mapovat elektrické aktivity centra vidění mozku sledované osoby a ukazovat obrazy z jejího mozku na monitoru počítače. Agenti NSA vidí, co vidí oči sledovaného subjektu. Může být rovněž sledována vizuální paměť. RNM může poslat obrazy přímo do centra zraku a obejít tak oči a oční nervy. Pracovníci NSA mohou toto tajně používat pro vložení obrazů do mozku sledovaného subjektu, zatímco je v REM fázi spánku, pro účely programování mozku.

* Schopnosti pracovníků NSA používajících RNM

Signálové zpravodajství existuje v USA od 40. let. NSA má ve Ft. Meade rozsáhlý dvoucestný bezdrátový RNM systém, který používá ke sledování subjektů a k neútočnému monitorování audiovizuálních informací v jejich mozcích. Toto všechno se děje bez fyzického kontaktu se subjektem. RNM je nejdokonalejší metodou dozoru a domácího zpravodajství. Do sluchového centra (s vynecháním sluchu) mohou být poslány řeč, 3D zvuk a podprahové frekvence, stejně jako Lze do centra zraku posílat obrazy. RNM může u subjektu změnit vnímání, náladu a motorickou kontrolu.

Spojení (mozkové) centrum řeči/centrum sluchu je nejdokonalejší komunikační systém ve zpravodajské komunitě. RNM dovoluje úplné audiovizuální spojení mozek-mozek nebo mozek-počítač.

4. TECHNOLOGIE SIGNÁLOVÉHO ZPRAVODAJSTVĺ - SPOJENÍ S MOZKEM - NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURY

SIGINT NSA může na dálku detekovat, identifikovat a monitorovat bioelektrické pole osoby.

Signálové zpravodajství NSA má zvláštní schopnost dálkově a nezjistitelně sledovat informace v lidském mozku digitálním dekódováním elektromagnetických (EMF) emisí o frekvenci 30-50 Hz a výkonu 5 miliwattů, které jsou mozkem produkovány.

Činnost neuronů v mozkových centrech vytváří střídavý elektrický signál, který způsobuje změnu magnetického toku. Tento magnetický tok produkuje konstantní elektromagnetické vlny o frekvenci 30-50 Hz a výkonu 5mW. Elektromagnetická emise z mozku obsahuje namodulované signály, nazývané "evokované potenciály".

Každá myšlenka, reakce, motorický povel, sluchový vjem a zrakový obraz má v mozku odpovídající "evokovaný potenciál". EMF emise z mozku může být dekódována do běžných myšlenek, obrazů a zvuků v mozku subjektu.

SIGINT NSA používá stimulaci mozku, vysíláním EMF vln, jako komunikační systém pro vysílání informací (stejně jako zprávy nervového systému) zpravodajským agentům a rovněž pro skryté vysílání do mozků subjektů (na nevnímatelné úrovni).

Mozková stimulace pomocí EMF vln pracuje tak, že se vysílají komplexně zakódované elektromagnetické signály pro spuštění evokovaných potenciálů (událostí) v mozku, čímž vytváří zvuky a obrazy v nervových obvodech mozku. Mozková stimulace EMF vlnami může rovněž změnit psychické stavy osoby a působit na její motorickou kontrolu.

Dvoucestné elektronické mozkové spojení je uskutečňováno dálkovým monitorováním audiovizuální informace, zakódované v podobě EMF vln, a vysláním této informace do druhého mozku. Obrazy se v mozku objevují jako na filmovém plátně.

Dvoucestné elektronické mozkové spojení se stalo nejdokonalejším komunikačním systémem personálu CIA/NSA. Dálkové neurální monitorování (RNM, dálkové monitorování bioelektrické informace v lidském mozku) se stalo nejdokonalejším dozorným systémem. V americké zpravodajské komunitě je používá omezený počet agentů.

5. [V původním dokumentu bez nadpisu]

RNM vyžaduje dekódování rezonančního kmitočtu každé specifické oblasti mozku. Frekvence, na něž různé mozkové oblasti reagují, se pohybují v rozmezí od 3 do 50 Hz. Signálové zpravodajství moduluje signály v těchto frekvenčních pásmech:

bioelektrický

rezonanční informace vyvolaná

Oblast mozku kmitočet (10Hz] pomocí demodulace

--------------------------------------------------------------------------------

motorické centrum 10 Koordinace pohybů sluchové centrum 15 Zvuk, který obchází sluch centrum vidění 25 Obrazy, které obchází zrak centrum hmatu 9 Pocity doteků

centrum myšlení 20 Myšlenky, vnucené podvědomí

Tyto modulované informace mohou být vloženy do mozku s různou intenzitou od podprahových po vnímatelné.

Mozek každého člověka má jedinečnou sadu bioelektrických rezonančních frekvencí. Posláním zvukové informace do mozku osoby s rezonančním kmitočtem jiné osoby může způsobit, že tato informace nebude přijata.

Plaintiff zažil RNM, když byl v dvoucestném kontaktu se skupinou Kinnecom NSA ve Ft. Meade.

Od 10/90 do 5/91 Plaintiffa týrali tak, že použili RNM 3D zvuk přímo do mozku.

V květnu 1991 prováděli dvoucestnou RNM komunikaci s Plaintiffem a RNM použili k tomu, aby jej odradili a znemožnili mu jít za autoritami ohledně jejich aktivit proti Plaintiffovi během posledních dvanácti let.

Skupina Kinnecom čítá okolo sta osob, které 24 hodin denně pracují ve Ft. Meade. Členové této skupiny jsou rovněž odposloucháváni na úrovni mozku. Toto je první případ, kdy soukromá osoba byla týrána pomocí RNM a byla schopna vznést obvinění proti zaměstnancům NSA, kteří zneužili zpravodajských metod.

6. Techniky a zdroje NSA

Dálkové monitorování/sledování jednotlivců v jakékoli oblasti, uvnitř jakékoli budovy, nepřetržitě a kdekoli v zemi.

Systém laciné realizace těchto operací dovoluje, aby byly sledovány tisíce osob v každé komunitě agenty NSA.

* Dálkové přístroje RNM

Přístroje RNM NSA čtou evokované potenciály (EEG) lidského mozku na dálku za účelem sledováni jednotlivců a mohou posílat zprávy přes nervové systémy a ovlivňovat jejich činnost.

RNM může elektronicky identifikovat jednotlivce a sledovat je kdekoli v USA. Tento přístroj je na síti a je použit pro domácí zpravodajské operace, pro vládní a vojenskou bezpečnost a jako bioelektrická zbraň.

* Špehové v oblastech metropolí

Desítky tisíc osob v každé oblasti, pracující jako pátrači a špehové na svém pracovišti nebo v okolí bydliště, sledují a kontrolují subjekty, které byly personálem NSA určeny pro tajný dohled.

Agenti, pracující mimo kanceláře, mohou být v trvalém spojení s pátrači, kteří na příkaz NSA sledují desítky osob.

Agenti NSA v odlehlých kancelářích mohou okamžitě identifikovat (s použitím RNM) jakoukoli osobu, která přijde do styku s pohlížejícím subjektem.

* NSA instaluje chemikálie a drogy do obytných budov s využitím vodovodního potrubí

NSA vlastní sady nástrojů, které využívají vodovodního a vzduchového potrubí pro distribuci drog (jako například uspávací plyn nebo drogy na "praní mozku"). To je výsledek psychofarmakologie CIA.

  • Stručný přehled výše uvedeného přístrojového vybavení amerických

zpravodajských služeb a protiteroristických jednotek

Pevná sít speciálních EMF přístrojů, které dokáží číst EEG lidského mozku a identifikovat/sledovat jednotlivce s použitím digitálních počítačů. Elektrická stimulace mozku (ESB) prostřednictvím EMF signálů, vytvářených signálovým zpravodajstvím NSA, je používána k ovládání subjektů.

EMF přístroje, které sbírají informace z elektronických obvodů osobních počítačů (PC), dekódují elmag. emise a získávají bezdrátový přístup (na způsob modemu) do libovolného osobního počítače v zemi.

Všechny přístroje jsou skryté, všechny technologie jsou tajné, o žádném vědeckém výzkumu nejsou podávány zprávy (např. o výzkumu elektronických zbraní).

Tyto metody domácího zpravodajství, veřejnosti neznámé, přesto úplně a důkladně realizované, se používají od počátku 80. let.

Prameny

Tyto publikace byly objevovány od prosince 1991 poté, co Plaintiff uvědomil autority (Ministerstvo spravedlnosti atd.) o nezákonných postupech zaměstnanců NSA. Když nebylo proti zaměstnancům NSA podniknuto žádné opatření, začal jsem zkoumat technologii dozoru zpravodajské komunity a objevil jsem následující publikace.

The Body Electric: Eledromagnetism and the Foundation of Life, by Robert Becker, M.D.

Monitoring neuroelectric information in the brain; EM waves; ESB (pp. 265, 313, 318).

Cross Currents, by Robert Becker. Simulating auditory hallucinations (pp. 70, 78, 105, 210, 216, 220, 242, 299, 303).

Remote computer tampering using the RF emissions from the logic board (p.174).

Currents of Death, by Paul Brodeur. Driving brain electrical activity with external EM; magnetophosphenes; Delgado (pp. 27, 93).

The Zapping of America, by Paul Brodeur, DoD EM ESB research; simulating auditory hallucinations.

Of Mice, Men and Molea les, by John H. Heller,1963. Bioelertricity; probing the brain with EM waves (P.1 10).

The Three-Pound Llniverse, by Judith Hooper. CIA EEG research; EEGs for surveillance (pp. 29,132,137).

In the Palaces of Memory, by George Johnson. EM emissions from the brain; the brain as an open electromagnetic circuit.

The Puzzle Palace, by James Bamford. Signals intelligence; most advanced computers in the early sixties.

The US Intelligence Community. Glossary terms at National

Security Archives: Radiation Intelligence (information from unintentionally emanated electromagnetic energy, excluding radioaetive sources).

The Search for the "Manchurian Candidate," by John Marks.

Electrical or radio stimulation to the brain; CIA R&D in bioelectrics (p. 227).

Secret Agenda, by Jim Hougan. National security cult groups.

Crimeš of the Intelligence Community, by Morton Halperin.

Surreptitious entries; intelligence agents running operations against government workers.

War in the Age of Intelligent Machines. NSA computer supremacy, complete control of information.

Alternate Computers, by Time-Life Books. Molecule computers.

The Mind, by Richard Restak, M.D. EEG Systems, Inc.; decoding brain EM emanations; tracking thoughts on a computeŕ (p. 258).

MedTech, by Lawrenče Galton. Triggering events in the brain, direct to auditory c~rtex signals.

Cyborg, by D. S. Halacy, Jr,1965. Brain-to-computer link research contracts given out by the US Government.

Psychiatry and the CIA: Victims of Mind Control, by Harvey M. Weinstein, M.D. Dr. Cameron; psychic driving; ultraconceptual communications.

Journey lnto Madness: The True Story of Secret CIA Mind Control and Medical Abuse, by Gordon Thomas. Intelligence R&D; Delgado; psychic driving with radio telemetry (pp. 127, 276, 116, 168-69).

Mind Manipulators, by Alan Scheflin and Edward M. Opton.

MKULTRA brain research for information-gathering.

The 8rain Changers, by Maya Pines. Listening to brain EM emissions (p. 19).

Modern Bioelectricty. Inducing audio in the brain with EM waves; DoD cover-up; EM wave ESB; remote EEGs.

Magnetic Stirnuiation in Cünical Net rophysiology, by Sudhansu Chokroverty. Magnetophosphenes; images direct to the visual cortex.

The Mind of Man, by Nigel Calder. US Intelligence brain research.

Neuroelectric Society Conference, 1971. Audio direct to the brain with EM waves; two-way remote EEGs.

Brain Controf, by Elliot S. Valenstein. ESB; control of individuafs.

Towards Century 21, by C. S. Wallia. Brain stimulation for direct-to-brain communications (p. 21).

Mind Wars, by Ron McRae (associate of Jack Anderson). Research into brain-to-brain electronic communications; remote neural EM detection (pp. 62,106,136).

Mínd Tools, by Rudy Rucker. Braín tappíng; communícatíons with varyíng bíomagnetíc fíelds (p. 82).

US News _ World Report, Jan 2,1984. EM wave brain stimulation; intelligence community high tech (p. 38).

Ear Magazine. Article on extremely low freBuency radio emissions in the natural environment; radio emissions from the human body.

City Paper, Washington, DC, Jan 17,1992. Artiele on FCC and NSA "complete radio spectrum" Iisténing posts.

Frontiers in Science, by Edward Hutchings, Jr,1958 (p. 48). Beyond Biofeedbáck, by Elmer and Alyce Green,1977 (p.l 18).

The Body Quantum, by Fred Alan Wolf.

Ctoning: A Biologist Reports, by Robert Gilmore MeKinnell. Ethical review of cloning humans. Hoover s FBI, by former agent Wil(iam Turner. Routines of electronic surveillance work (p. 280).

July 20, 2019, by Arthur C. Clarke. LIDA; neurophonics; brain-computer link.

MegaBrain, by Michael Hutchíson. Brain stimulation with EM waves; CIA research and information control Cpp. 107, 108, 1 17,120, 123).

The Cult of lnformation, by Theodore Rosnak,1986. NSA Directive # 145; personal files in computers; computer-automated telephone tapping.

The Body Shop.l 968 implantation of an electrode array on the visual cortex for video direct to the brain; other 1960's research into electronically triggering phosphenes in the brain, thus

bypassing the eyes.

Evoked Potentials, by David Regan. Decoding neuroelectric information in the brain.

 Zdroj