Pokročilá 

MIND CONTROL

skoršie výskumy

 

 

Versklavte Gehirne, Heiner Gehring, 2006, Kopp Verlag (str.: 145)

 

5 Pokročilá Mind Control

 

5.1 Pôsobenie elektromagnetických vĺn

za pár rokov bude existovať celá rada bojových prostriedkov, ktoré budú aktívne ale väčšinou nie ohrozujúco zasahovať do biologických procesov človeka. Naše jednotky budú mať takto možnosť kontrolovať protivníka bez veľkých strát. Tieto bojové prostriedky budú akustické silové polia, optické silové polia, elektromagnetické silové polia a kombinácie týchto troch....Tieto zbrane umožnia: kontrolovať - pohyby svalov, - pocity, - vyvolať spánok, - sprostredkovať názory, - ovplyvniť krátkodobú a dlhodobú pamäť, umelo vyrobiť alebo vymazať zážitky. (US Air Force Scientific Advisory Board, 1996) Toto nie je úryvok z nejakého románu budúcnosti ale časť štúdie US Air Force o najnovšom vývoji zbraní, zverejnenej už v roku 1996. V tejto štúdií je popísané všetko čo sa rozumie pod pojmom : moderná/pokročilá Mind Control.

 

5.1.1  Skoršie výskumy (str.: 149)

Jeden z najschopnejších vedcov skúmajúcich vplyv elektromagnetického žiarenia na človeka je americký fyziológ a neurológ prof. Dr. Ross Adey. Na jeho prednáške v New York Academy of Medicine v apríli 1979 vysvetľoval, aké zásadné otázky musí veda skúmať v oblasti netermálnych účinkov:

Ako ovplyvňuje elektromagnetické žiarenie 1/ vzájomnú komunikáciu buniek , 2/ mozgové bunky, 3/ centrálny nervový systém.

 

5.1.2  Vplyv elektromagnetických vĺn na základné procesy nervového systému a mozgu (str.: 150)

Prvá základná otázka je ako vlastne môžu netermálne pôsobiť elektromagnetické vlny v ľudskom tele. R.A.Luben z oddelenia pre biomedicínsku vedu univerzity Kalifornia v Riverside odpovedá: „Organizmus má celý rad vnútorných procesov na prenos signálov a na komunikáciu medzi bunkami. Hormóny a neurotransmitery sa pohybujú medzi rôznymi typmi buniek a prenášajú pritom chemické posolstvá/informácie, ktoré sú reakciou látkovej výmeny organizmu na okolie.  (Hormone und Neurotransmitter bewegen sich zwischen den Zelltypen und uebermittelndabei chemische Botschaften, die die Stoffwechselreaktionen des Organismus auf die Umwelt modulieren). Elektromagnetické žiarenie môže pôsobiť v tele, ak nastane jeho rezonancia s týmto signálnym systémom. (Luben, 1991, s. 15)

Keďže je každé ľudské správanie alebo reakcia výsledkom látkovej výmeny v tele, malo by byť možné s elektromagnetickým žiarením ovplyvniť každú ľudskú reakciu a správanie.

 

Druhá základná otázka  je, aké účinky je možné vyvolať ovplyvnením informačného toku medzi bunkami žiarením. Prehľad eventuálnych účinkov zverejnili vedci K.R.Forster a A.W.Guy (1986) v jednom článku Scientific American, kde zároveň upozorňujú na možné nebezpečenstvá : - poškodenie dedičnej hmoty, - zmeny v „Blut-Hirn-Schranke“, - zmeny imunitného systému, - zmeny v látkovej výmene, -ovplyvnenie mozgových funkcií. Tieto účinky majú najmä mikrovlny.

Na str. 152-156 knihy Versklavte Gehirne/ Gehring je popísaných množstvo výskumov pôsobenia elektromagnetického žiarenia na nervový systém človeka rôznych známych vedcov (US Air Force-Carl H. Durney / Radiofrequency Radiation Dosiometry Handbook; Ulrich Heerd / Das Haarp Projekt 1998 ; Nichols, Martin & Wallace, 1995; M.A.Persinger, H.W.Ludwig, K.P.Ossenkopp; Dixey & Rein; Schienle, Stark, Walter, Vaitl & Kulzer,1997; Wilson, Wright, 1990; J. Lambrozo, Y. Touitou, W. Dab; R. Sanfky; Kolb & Whihishaw, 1996; Papi, Ghione, Rosa, Del Seppia, Luschi,1995; Sandyk) .

 

V skratke sa dajú ich výsledky zhrnúť nasledovne. Elektromagnetické vlny môžu zasahovať do nasledovných oblastí ľudského nervového systému:

do funkcie jednotlivých nervových buniek

do mozgových prúdov

do mozgovej látkovej výmeny

do delenia funkcií mozgových polovíc

do látkovej výmeny v tele

do základných procesov v tele

 

 

5.1.3 Vplyv elektromagnetických vĺn na správanie človeka (str.157)

  Aj v tejto oblasti bolo prevedených veľa výskumov významnými vedcami ako napr. J.A.D’Andrea z Naval Aerospace Medical Research Laboratory na námornej základni US Navy- Pensacola, Florida; Preece, Wesnes a Iwi; H. Friedman, C.H.Bachmann a Prof. R.O.Becker; P.M.Richards, S.A.Koren a  M.A.Persinger z Behavioral Neuroscience Laboratory na Univerzite Sudbury v Kanade; F. Cazzamalli atď.. Výsledky ich výskumov možno zhrnúť nasledovne: elektromagnetické vlny môžu ovplyvňovať resp. rušiť ľudské schopnosti, ktoré človek využíva v dennom živote pri styku s okolím: vnímanie, pozornosť, pamäť, reakcie, psychické zdravie. Toto ovplyvňovanie ale stále ešte nestačí nato, aby bolo možné človeka donútiť k vopred určenému chovaniu/správaniu/konaniu. Bezprostredné ovplyvňovanie sa robí väčšinou pomocou správ s informačnou hodnotou. (využíva sa napr. jav počutia mikrovĺn)