Meranie elektromagnetického zaťaženia

v dome pani Andrei Chodasz

 

Konečná správa

 

 

 

Správa číslo:           122/2008

Dátum :                     30.12.2008

Objednávateľ:         Andrea Chodasz, Bahnstrasse 57, 2125 Neubau, Austria

Previedol:                IIREC Dr. Medinger OG, technická kancelária – inžinierske poradenstvo v oblasti techniky pre životné prostredie

                                    Hofgasse 6, 8010 Graz

                                    Mag. Dr. Walter Hannes Medinger

                                    súdny znalec

                                    e-mail: w.medinger@iirec.at

 

IIREC Dr. Mediinger OG, Hofgasse 6, A-2010 Graz; Medzinárodný  inštitút pre výskum -  EMV, technická kancelária - inžinierske poradenstvo v oblasti techniky životného prostredia; vedúci Dr. Walter Hannes Medinger; súdny znalec

 

 

 

1 Úloha

 

IIREC dostal od pani Chodasz úlohu, odborným meraním zistiť elektromagnetické zaťaženie v jej okolí v súvislosti s podozrením, že je ožarovaná vysokofrekvenčným elektromagnetickým žiarením.

Na objasnenie tejto úlohy bola najprv dňa 1.9.2008 prevedená anamnéza, pri ktorej nám pani Chodas predložila jej dokumentáciu.

Dňa 14.11.2008 sme previedli v obci kde býva - Neubau u Mistelbachu presné spektrálne meranie vysokofrekvenčných emisií v blízkosti stožiaru na ktorom boli umiestnené miestne vysielače mobilných operátorov (BTS).

Toto meranie slúžilo ako referenčné meranie k ďalšiemu meraniu, ktoré sme previedli dňa 9.12.2008 v dome pani Chodasz. Na niektorých miestach (jedáleň, pracovňa a spálňa) v jej dome sa cíti pani Chodasz vystavená zvlášť koncentrovanému žiareniu.

 

 

2.Stanovisko znalca k danej úlohe

K hore uvedenému podozreniu pani Chodasz sa dá povedať z odborného hľadiska nasledovné:

 

2.1.

Možnosti biologického a psychologického ovplyvňovania človeka lúčovými zbraňami zďaleka presahujú úroveň, aká je verejnosti oficiálne známa. Pani Chodasz uvádza v jej dokumentácií odkazy na odbornú literatúru. Iné odkazy sa dajú nájsť aj na adrese : http://www.mindjustice.org.

V súčasnosti sa témou „MIND CONTROL“ zaoberajú špičkoví vedci z celého sveta (o.i. napr.: popredný ruský magnetobiológ prof. Binhi a svetoznámi americký biofyzyk prof. Liboff). Ako iný odborný príklad uvádzam knihu „Gravitobiology“ od autora T.E. Beardena (ISBN 0-914119-07-9)

 

2.2.

Pri prenasledovaní (a ožarovaní) ľudí žiarením sa používajú nie iba elektromagnetické transversálne vlny, ktoré sú všeobecne používané v technike, ale tiež iné druhy vĺn.

Bearden vysvetľuje v hore uvedenom diele presnú matematicko-fyzikálnu podstatu takýchto systémov vo forme dvoch vedeckých prác E.T. Whittakera z rokov 1903-1904. Nakoľko všeobecne používaná meracia technika zachytáva iba transversálne vlny, dá sa prítomnosť iných druhov vĺn iba ťažko dokázať. Pri meraní je potrebné zamerať pozornosť na zvláštne pulzy, modulácie atď..

 

2.3.

Pri dnešnom stupni vývoja vedy sú spôsoby ovplyvňovania, ktoré pani Chodasz uvádza možné.

 

2.4.

Špeciálne možnosti „MIND CONTROL“, ktoré spomína pani Chodasz podrobne preberieme v stati 6. (Zhodnotenie)

 

2.5.

Dole podpísanému znalcovi sú z dobre podložených vierohodných zdrojov a osobných kontaktov známe viaceré prípady takéhoto ovplyvňovania a sledovania ľudí elektromagnetickým žiarením aj z Nemecka.

 

2.6.

Ďalej je treba spomenúť aj fenomén elektrosenzibility ľudí, ktorý bol podrobne preskúmaný britským elektrofyzykom prof. Cyrilom W. Smithom (Emeritus der Univerzity Salfotd) a lekárkou Dr. Jean Monro. Ich poznatky boli aplikované na klinike prof. Rea v Dallase (Texas/USA). Tak ako obete elektromagnetického ožarovania a sledovania tak aj elektrosenzibilní ľudia trpia tým, že nie sú braní ich okolím (aj odborníkmi, lekármi a úradmi) vážne, a sú považovaní za hypochondrov a psychopatov. Znalec vidí svoje poslanie v súvislosti s udelenou úlohou v tom, že objektívnymi odbornými meraniami zistí, či sa nachádzajú v okolí pani Chodasz podozrivé elektromagnetické signáli, ktoré by mohli byť príčinou jej ťažkostí.   

 

3. Anamnéza a chronológia

Pani Andrea Chodasz narodená 26.11.1958 samostatne podniká v oblasti poradenstva pri zdravom stravovaní a tiež ako kinesiologička . Vlastnú odbornú prax má v jej dome v obci 2125 Neubau, Bahnstrasse 57. Pripravuje tiež vydanie vlastnej knihy.

 

Začiatkom Júna 2008 zistila pani Chodasz, že je ožarovaná elektromagnetickým žiarením. Zdravotné problémy s tým súvisiace ako napr. strata telesnej hmotnosti a únava boli tlmené pravidelnými infúziami a požívaním doplňujúcich prostriedkov výživy. 

Pani Chodasz popisuje tiež akútne symptómy ako napr. príležitostné kontrakcie hrudného koša, ktoré jej sťažujú dýchanie. Pani Chodasz  ma dojem, že intenzita žiarenia je najsilnejšia v jej pracovni a v jedálni a objavuje sa pravidelne v určitých časoch. Na začiatku sa jej darilo rýchlou zmenou miesta týmto ťažkostiam uniknúť. Pani Chodasz môže (vie) na základe rôznych telesných ťažkostí rozlišovať viaceré druhy týrania, ktorých príčinu vidí v rôznych formách a intenzitách ožarovania.

Pri smerovom zaznamenávaní vysokofrekvenčného spektra spektrálnym analyzátorom „Advantest“ R 4131B v prítomnosti pani Chodasz boli vo veľmi slabo zaťažujúcom ale nie úplne odtienenom priestore registrované okrem normálnych signálov mobilných operátorov a rádií tiež iné slabé signály medzi 2,55 a 3,19 GHz. Napriek dlhšiemu meraniu, neboli zaznamenané signály, ktoré by poskytli jednoznačný dôkaz, vzhľadom na intenzitu žiarenia. (ako je uvedené v stati „moderná Mind Control“ pri ovplyvňovaní aké uvádza pani Chodasz, záleží skôr na modulácii signálu ako na jeho sile)

 

4. Nález a merací protokol: Referenčné meranie v obci Neubau.

Po dohode s pani Chodasz bol zvolený taký plán merania, ktorý by mal umožniť zistiť zvláštnosti vysokofrekvenčných emisií v jej dome ich porovnaním s normálnymi emisiami v obci.

Pre meranie referenčných hodnôt sme vybrali meracie miesto v predzáhrade jedného domu na Brundbergstrasse 23 v obci Neubau. Toto miesto leží v bezprostrednej blízkosti spoločnej základnej vysielacej stanice viacerých mobilných operátorov (jedinej v tejto obci). Od antény meracieho prístroje bolo priame vizuálne spojenie k týmto vysielacím staniciam.

Meranie sa uskutočnilo dňa 14.11.08 medzi 15 – 17 hod.. Použitá bola horizontálna izotropná ultra-širokopásmová anténa UBB27 (aktívna anténa s kvázii izotropnou smerovou charakteristikou od 27 MHz do ca. 3,3 GHz ) od firmy Gigahertz solutions v spojení so spektrálnym analyzátorom Advantest R4131B (frekvenčné pásmo 10 KHz do 3,5 GHz).

Výsledky merania sú zachytené v nasledovnej tabuľke 1 - pozri orig. meraciu správu str.:7,

   

Meraný elektromagnetický výkon na meter štvorcový je udaný vždy ako hladina, vzťahujúca sa na 1mW (dBm = decibel miliwatt). Udaná hladina tým predstavuje mieru pre relatívnu intenzitu žiarenia. Rozdiel hladiny o 10 dBm zodpovedá pritom faktoru 10. Signál hodnoty -63 dBm je preto o faktor 10 slabší ako signál hodnoty -53dBm. Signál hodnoty      -43dBm je oproti tomu 10 krát silnejší ako hodnota -53 dBm.

 

5. Nález a merací protokol: Meranie v dome pani Chodasz

Meranie v dome pani Chodasz na Bahnstrasse 55 v obci Neubau bolo prevedené dňa 9.12.2008 medzi 18 hod. a 20 hod.. Na základe výpovedí pani Chodasz o intenzite ožarovania v jednotlivých častiach domu sme vybrali za miesto merania písací stôl v pracovni na poschodí jej domu. Bol tu použitý ten istý systém merania ako pri referenčnom meraní v obci Neubau. Pre doplnenie merania sme dadatočne použili merací prístroj – detektor HF Digimeter 2 od firmy Endotronic s prútovou anténou AS 2002 a akustickou signalizáciou impulzov. Tento typ prístroja bol vyvinutý na základe citlivosti človeka. Pri akustickej analýze vysokofrekveného elektromagnetického signálu týmto prístrojom dňa 9.12.2008 sa objavili o 17:50 hod. neobyčajné sledy impulzov s odstupom ca 1 sekundy (frekvencia pulzov 1 Hz), pričom po sebe nasledovalo vždy 4-9 impulzov a potom bola dlhšia prestávka. Pri opakovaní detekcie o ca.18:40 hod. tieto sledy impulzov neboli viac zistené.

 

Výsledky merania vysokofrekvenčného spektra so spektrálnym analyzátorom Advantest R4131B v spojení s ultraširokopásmovou anténou UBB27 od firmy Gigahertz solutions sú v tabuľke 2. Pre údaje o hladine signálu v dBm platí už skôr spomenuté v odseku 5. Frekvenčné oblasti, kde neboli pri referenčnom meraní zistené žiadne signály, sú zvýraznené v tabuľke žltým (tmavým pozadím).

Tab.: 2, pozri orig. meraciu správu, str.:9,  

 

 

 

6. Zhodnotenie

Medzi signálmi, ktoré sa objavili len v pracovni u pani Chodasz (pri referenčnom meraní v obci Neubau sa nevyskytli) sme našli viacero, ktoré by mohli mať biologické účinky.

 

6.1.1. Neobyčajné (podozrivé) pulzné formácie o maximálnom počte 9 impulzov s pulznou frekvenciou rádovo 1 Hz, ktoré sa zistili pri akustickej analýze vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa v dome pani Chodasz.

Za pozornosť stojí, že:

a)     frekvencia impulzov leží v biologicky veľmi účinnom extrémne nízkofrekvenčnom pásme (ELF)

b)    podľa zistení britského elektrofyzika prof. Dr. Cyrila W. Smitha spôsobuje poradie siedmych impulzov rovnakej polarity (orientácie) prenos frekvencie do vody a tým aj do biologického tkaniva.  

 

6.1.2. Nasleduje zoznam frekvencií, ktoré sa vyskytli pri meraní v dome pani Chodasz dňa 9.12.2008 a ktoré sa odlišujú od frekvencií nameraných pri referenčnom meraní v obci Neubau. Frekvencie boli zmerané spektrálnym analyzátorom a sú veľmi podozrivé. K tomu je uvedené vždy využitie podľa smernice BGB 1.2 č.:525 z 27.12.2006.

 

6.1.2.1.Frekvencie v pásme 54,3 MHz – 57,1 MHz.

Televízny vysielač (pridelenie frekvencie STG1)

Pohyblivý krajský vysielač (civilný/necivilný)

 

6.1.2.2. Extrémne silný ostrý signál frekvencie 97,3 MHz, ktorý sa nečakane objavil (10000 krát silnejší ako bežné vysielacie a mobilné signály):

Tonové rádio ( frekvenčné pridelenie GE 84 „ privátne rádio)

„short range devices“ (doslovný preklad: zariadenia krátkeho dosahu, v odbornej nemčine sa hovorí o Audio vysielacom použití)

 

6.1.2.3. Zvlášť podozrivé boli štyri signálne pásma vo frekvenčnej oblasti medzi 1218 MHz a 1346 MHz, vždy v odstupoch ca. 40 MHz. Každé z týchto pásiem zahŕňa viaceré kanály so striedavou intenzitou. Tieto pásma boli viackrát v priebehu merania od ca.: 19:30 hod. do 20:00 hod. vypnuté a opäť zapnuté. Nové presné merania skupín 2) a 3) L - pásma frekvencií prinieslo výsledok zaznamenaný v tabuľke č. 3.

O 20:00 hod. boli registrované: 1225 MHz s -49,6 dBm a 1314 MHz s -62,6 dBm, potom boli opäť zapnuté viaceré kanály. Intenzita týchto pásiem bola asi 100 krát silnejšia v porovnaní so signálmi rozhlasových vysielačov a vysielačov  mobilných sietí.

 

Oficiálne využitie v týchto pásmach je:

   radar civilný/necivilný (od 1300 MHz tiež Windprofiler – radar)

        letecká navigácia ( od 1300 MHz tiež necivilné využitie)

        systémy satelitných navigácií GPS

        amatérske vysielače ( špeciálne medzi 1260 a 1270 MHz: amatérske vysielačky cez satelit, presne v tejto oblasti sa nachádzalo jedno zo štyroch podozrivých nameraných pásiem)

 

Tab. 3 pozri orig. meraciu správu str.:12,

  

6.1.3 Eventuálne sa ako podozrivé frekvencie dajú označiť aj tie medzi 890 MHz a 910 MHz. Pritom sa tu jedná o „Uplink“ – pásmo mobilnej siete, teda o frekvencie pri ktorých mobilné telefóny vytvárajú spojenie so základňami (bázovými stanicami). Nápadné pri meraní dňa 9.12.2008 v dome pani Chodasz však bolo, že sa tu vyskytli tieto signáli v približne rovnakej intenzite v akej sú signáli „Dowlink“ obvykle vyžarované základnými stanicami. Pritom som ale vedel, že sa v blízkosti meracích prístrojov v dome pani Chodasz žiadny mobil nenachádzal.

 

6.2  O stave MIND CONTROL techniky

Techniky na prenos hlasov a iných vnemov prostredníctvom elektromagnetických vĺn priamo do ľudského mozgu (pri obídení zmyslových orgánov) sú vedeckej verejnosti známe už od roku 1974.

 

6.2.1  LIDA a príbuzné technológie

Takzvaný LIDA - prístroj („klasický“ prístroj vyvinutý ešte v 50-tych rokoch v bývalom sovietskom zväze, ktorý dala neskôr CIA preskúmať americkým vedcom) používal nosnú frekvenciu od 40 MHz s veľmi zložitým tvarom vlny, a bol okrem iného určený aj na „ukludnenie“ osôb pod lekárskym dohľadom. S týmto prístrojom je tiež možné „kradnúť“ ľuďom spánok a kompletne riadiť ich citové pohnútky. Existujú aj správy o tom, že  tento stroj bol nasadený počas vojny v Kórei na „vymývanie mozgov“ americkým zajatcom. Takýto systém, pôvodne vynájdený ešte sovietskymi vedcami, je popísaný v americkom patente č.: 3.773.049 „Apparatus for the Treatment of Neuropsychic and Somatic Diseases with Heat, Light, Sound and VHF Electromagnetic Radiation“ (1973) a je k nahliadnutiu aj na internete na adrese:

http://www.raven1.net/3773049.htm

 

Obr.1, pozri orig. meraciu správu, str.:13,

 

Nasledovný obrázok ukazuje významného vedca Dr. Rossa Adeyho, ktorý skúmal biologické účinky elektromagnetických signálov s prístrojom LIDA. Tento mu bol odovzdaný na preskúmanie:

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Diaľkový prenos hlasov do ľudského mozgu

Od roku 1974 sa objavili publikácie, ktoré vysvetľujú ako je možné namodulovať hlas človeka (vo frekvenčnom spektre od 300 Hz do asi 4000 Hz) na vyšší tón o frekvencií 15000 Hz (teda na hornej hranici pásma počuteľnosti) a tento prostredníctvom mikrovĺn  takým spôsobom ďalej preniesť do hlavy prijímateľa, že tieto nepočuteľné rečové signály (hlas)  budú demodulované a budú pôsobiť až v jeho mozgu. Pre prijímateľa / prijímateľku neexistuje žiadna možnosť vedomej obrany proti takémuto spôsobu prenosu hypnózy.

Obr.:2, pozri orig. meraciu správu, str.:14,

 

Schéma prenosu hlasov (diaľková hypnóza) pomocou pulzného mikrovlného žiarenia priamo do lebky človeka.

 

 

6.2.3 Odčítanie očnej aktivity človeka

Na adrese  http://science.orf.at/science/news/153685    sa dá prečítať správa vedeckej redakcie ORF o japonských vedcoch, ktorým sa podarilo, elektronicky rekonštruovať  vizuálne obrázky pri aktivite ľudského mozgu (činnosti mozgu človeka). (pozri obsah modrého obdĺžnika). Týmto sa stalo takzvané „čítanie myšlienok“ technickou realitou.

 

http://science.orf.at/science/news/153685

 

Na internetovej stránke ATR International, Computational Neuroscience Laboratories (ATR CNS), oddelenia pre kognitívne neurologické vedy (DCN), Kyoto, Japan, je popísaný predstupeň tejto technológie, pomocou ktorej sa dajú odčítať vizuálne obsahy mozgu ľudí. V nasledovnom príklade je pomocou „functional Magnetic Resonance Imaging“ (fMRI) zachytené, aký nástroj (nožnice, kladivo, kefa, hrebeň, nožík, lyžica, vidlička, pero...)  práve skúšobná osoba používa (modré) alebo či si používanie tohto nástroja iba predstavuje (červená). Odčítavanie skutočne používaných nástrojov (modré) alebo iba predstáv t.j., aký nástroj má skúšobná osoba v pláne v danom momente použiť (červené) pomocou FMRI.

 

 http://science.orf.at/science/news/153685

 

 

 

 6.3. Posúdenie podozrivých signálov z hľadiska ich biologického pôsobenia

 

Existuje tu veľká pravdepodobnosť, že medzi podozrivými frekvenciami a/alebo impulzami  zmeranými v pracovni pani Chodasz sú také, ktoré sú príčinou jej potiaží.

Podstatné záchytné body predstavuje charakteristika už spomínaných signálov v štyroch pásmach 1219, 1266, 1308 a 1345 MHz :

 

6.3.1. Proces zapínania a opätovného vypínania niektorých pásiem ako aj neustála zmena intenzity jednotlivých kanálov sa stotožňujú s popísaným obtiažami a problémami, ktoré pani Chodasz má. (krátkodobé zapínanie a vypínanie, krátkodobá zmena frekvencií a symptómov)

 

 6.3.2. Bez toho, žeby pani Chodasz videla displej môjho meracieho prístroja, spozorovala symptómy žiarenia (ťahanie ramena, kontrakcie hrudníka a počutie hlasov v hlave)

 

6.3.3. Odstupy medzi pásmami sú 40 MHz čo je relatívne málo v porovnaní s frekvenciami ca. 1300 MHz. To znamená, že sa pri prekladaní (interferencií) týchto signálov , ktorá skutočne existuje, tvoria  amplítúdové modulácie s posunom frekvencií o ca. 40 MHz.  Vyššie popísaný „LIDA“ prístroj používal presne túto nosnú frekvenciu. Prístroj bolo doporučené používať výlučne k liečeniu neuropsychických chorôb.

Na predstavu, že boli vyvinuté takéto systémy, ktoré umožňujú ožarovanie ľudí „vhodnou“ ešte vyššou nosnou frekvenciou netreba žiadnu zvláštnu technickú fantáziu. (biologicky resp. neuropsychologicky účinná frekvencia vzniká potom moduláciou nosnej frekvencie).

Ak boli nasadené technické systémy (s ľubovoľným zámerom), ktoré vyrábajú podobné frekvencie, impulzy, modulácie, fázové pomery ako napr. LIDA prístroj, potom sa dajú očakávať u (z akéhokoľvek dôvodu) takto ožarovaných ľudí istotne rovnaké biologické a psychologické účinky.

 

6.3.4. Zmerané signály z frekvenčnej oblasti satelitnej navigácie  poukazujú na ich možnú funkciu na lokalizácii danej osoby.

 

 6.3.5. Nakoniec by chcel autor tejto správy poukázať nato, že signály presne v tom istom frekvenčnom pásme ako sme zaznamenali v pracovni u pani Chodas sme zaregistrovali pri meraní v rámci práce na znaleckom posudku v inej rakúskej spolkovej krajine. Tento sme robili pre jednu ženu, ktorá mala zdravotné problémy spôsobené elektromagnetickými poliami. Namerali sme tiež pomerne silné signáli 1225, 1250, 1330 a 1350 MHz, ktorým nebolo možné priradiť podľa smernice úradu pre dozor nad vysielaním žiadny oficiálny vysielač. Nedá sa vylúčiť, že v tomto frekvenčnom pásme od 1225 do 1350 MHz sa na území Rakúskej republiky vysielajú nepovolené resp. utajované alebo oficiálne nepridelené signály, ktoré majú výrazný potenciál biologických účinkov. Frekvencia 1227,6 MHz slúži ako tzv. L2 nosný signál pre Global Positioning System (GPS).

 

7. Ďalší odporúčaný postup 

Podozrivé  elektromagnetické signály, ktoré sme zmerali dňa 9.12.2008 v pracovni pani Chodasz poskytujú dostatok záchytných bodov pre hľadanie príčiny resp. pôvodcu. Najprv doporučujeme zistiť pôvod signálov v tzv. L-pásme (medzi ca 1220 – 1350 MHz). Tieto signály majú viacero znakov (vlastností), ktoré sa „hodia“ nato, aby vyvolali biologické resp. psychologické reakcie, aké spomína pani Chodasz. Justícia má možnosť získať pomocou orgánov exekúcie alebo od znalcov z úradu pre dohľad nad vysielačmi údaje o využívaní frekvencií v tomto pásme.

Na základe informácií od pani Chodasz by bolo vhodné sústrediť pozornosť na psychiatrické použitie elektromagnetického žiarenia. Takéto „použitie“ elektromagnetického žiarenia ako aj prenos hlasov do hlavy vybranej osoby alebo čítanie obrázkov pri aktivite ľudského mozgu je podrobne popísané vo vedeckej literatúre. Autor tohto znaleckého posudku považuje za dôležité zdôrazniť, že zameranie vyšetrovania na pôvodcu podozrivých signálov by prinieslo oveľa viac úspechov ako prevádzanie ďalších nákladných analýz elektromagnetického zaťaženia u pani Chodasz. Ak vyvolávajú signály, ktorých prítomnosť u pani Chodasz sme dokázali meraním, zvlášť nepríjemné do privátnej a osobnej sféry zasahujúce biologické resp. psychologické následky, (alebo vedľajšie účinky) pričom ich predurčenie k tomu je popísané vyššie, ide v prvom rade o ich odstránenie. 

 

(Zdroj: Messbericht Dr. Medinger.pdf)