Pokročilá

MIND CONTROL

- počutie mikrovĺn (hlasov)

 

 

Versklavte Gehirne, Heiner Gehring, 2006, Kopp Verlag (str.:160)

 

V roku 1962 informoval Allan H. Frey z Cornell Univerzity v Ithaca, New York v dvoch článkoch (Frey, 1962a   a  1962b) o zaujímavom objave: Ľudia sú v stave počuť mikrovlny! Frey popisuje v oboch článkoch viacero pokusov a na základe ich výsledkov prichádza k záveru, že mikrovlny vyžiarené vysielačom zo vzdialenosti na ľudí vyvolávajú u týchto počuteľné vnemy a to ako u počujúcich tak aj u nepočujúcich (hluchých). Tento efekt, ktorý sa odvtedy vola „Microwawe Hearing“ - počutie mikrovĺn bol potvrdený mnohými nezávislými pokusmi (Puranen & Jokela, 1996). Aké počuteľné vnemy vyvolávajú tieto mikrovlny? Profesor pre elektrotechniku a fyzikálnu medicínu James C. Lin popisuje v jeho knihe o počutí mikrovĺn tieto vnemy nasledovne: šumenie, bzučanie, klikanie alebo tikanie. Toto počutie mikrovĺn bolo zaujímavé ale na prenos informácií resp. reči takýmto spôsobom sa zdalo byť v tomto štádiu skúmania nevhodné.

A. H. Frey a jeho spolupracovník R Messenger v roku 1973  predviedli, že pokusné osoby sú schopné počutím rozpoznať zmenu modulácie mikrovlného signálu, ktorým sú ožarované.

V roku 1974 informovali lekári K. R. Foster  a E.D. Finch z Medical Research institute v lekárskom výskumnom centre NAVY v Marylande, že sa dá synchronizovať modulácia a počutý zvuk, teda že je možné vyvolať určitý druh rytmu počutých zvukov.

V jednom článku z roku 1982 informujú C.H. Chou, A.W. Guy a R. Galambos z univerzity Washington v Seatle, že  v závislosti od modulácie sa dajú počuť rôzne zvuky.

Prvé výsledky výskumov cieleného prenosu reči mikrovlnami boli prezentované  na seminári o mikrovlnách neuropsychológom D.R. Justesenom (Justesen 1975). Justesen popísal jeden výskum neuropsychológov J.Sharpa a M.Groveho, ktorí premenili sínusové vlny deviatich slov na mikrovlny a vyskúšali na sebe. A skutočne, obaja vedci mohli tieto  mikrovlny - slová rozumieť: „Keď sa vystavili  hlasovo modulovanému mikrovlnému žiareniu, boli v stave, počuť týchto deväť slov.“ (Justesen, 1975 s. 396) Tento článok od uznávaného amerického psychológa Justesena je jediný zdroj, ktorý podrobne informuje o tomto pokuse Sharpa a Groveho. Justesen podrobne poznal ich výskum lebo mal s nimi osobné kontakty. Natíska sa tu otázka prečo Sharp a Grove nezverejnili ich senzačný výskum. Odpoveď je jednoduchá. Ich výskum je veľkolepý prostriedok k Mind Control. Bezpečnostné zložky robia pokusy najradšej tajne a žiadajú preto vedcov o diskrétnosť. M.Grove bol vedeckým spolupracovníkom inštitútu Waltera Reeda – výskumné zariadenie US Army. J.C.Sharp bol dokonca šéfom tohto zariadenia. Objaviteľ počutia mikrovĺn A.H.Frei robil výskumy v službách US Navy (Keeler, 1995).

 

 

 

 

 

 

Nick Begich, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, Michaels Verlag 2007 (str.:102)

Prostredníctvom slabých pulzných mikrovĺn sa dá vyvolať v hlavách ľudí vnímanie zvukov alebo hluku. Ak sú ľudia ožarovaní patrične modulovanou mikrovlnou, vyvolá to u nich vnem, ktorý vnímajú ako klikanie, bzučanie...Tento fenomén sa vyskytuje pri výkonovej hustote od niekoľko mikrowattov/cm2 pričom sa používa nosná frekvencia od 0,3 – 3 GHz. Vhodnou voľbou tvaru impulzu je možné vyvolať aj reč.( Effects of Low Power Microwaves, K.J. Oscar, Army Command, 1.6.1980)

 

 

 

Nick Begich, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, Michaels Verlag 2007, (str.:105-106)

Je možné spôsobiť u vybranej osoby prostredníctvom signálu, ktorý je na ňu z diaľky vyslaný, to že počuje hlasy, tóny, alebo vyslané informácie?  Je možné prenášať tóny/zvuky, tak, že len vybraná osoba “hlasy  v hlave” počuje  a iní nič nepočujú? Je  možné meniť to ako sa cíti vybraná osoba “elektromagnetickým diaľkovým  ovládaním“? Odpoveď na všetky tieto otázky je jasné ÁNO. Stupeň dnešnej vedy predčil i tie najoptimistickejšie očakávania a táto technika je k dispozícií. V roku 1988 som  vystúpil ako svedok pred EU - parlamentom a predviedol na počudovanie všetkých takýto prístroj. Pre tento už 40 ročný prístroj bol ešte nutný osobný kontakt. (HAARP...,Nick Begich- výpoveď pred EU parlamentom 5.2.1998).

Táto téma je veľmi vážna, pretože existujú náznaky jej zneužitia ako zbrane na politickú kontrolu – schopnosť elektronickým spôsobom prenášať informácie priamo do ľudského mozgu, pričom sú obídené všetky normálne filtre, ktoré ľudský organizmus má.

 

 

Nick Begich / James Roderick, Freiheit Nehmen, Michaels Verlag 2005 (str.:203)

Ministerstvo obrany zverejnilo v roku 1995 nasledovnú informáciu, ktorá mala byť použitá na priamu komunikáciu s vojenským personálom. “Komunikácia prostredníctvom mikrovlného akustického efektu;  ministerstvo obrany, DBIR, číslo: F41624-95-C-9007.” Popis tejto technológie znel nasledovne: Jedna inovatívna a revolučná technológia, ktorá slúži na komunikáciu prostredníctvom mikrovĺn, pričom je veľmi malá pravdepodobnosť jej možného rušenia. Možnosť realizácie tohto konceptu bola ukázaná použitím výkonovo slabšieho laboratórneho systému ako aj  rádiového vysielača silnejšieho výkonu. Koncept má rôzne možnosti vojenského nasadenia v oblastiach: núdzového nasadenia, bezpečnosti a špeciálneho nasadenia”.(Dept. ofDefense (awarding Agency). Communicating Via the Microwawe Auditory Effect. SBIR Contact Number:  F41624-95-C-9007)

 

 

Nick Begich, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, Michaels Verlag 2007, (str.:111)

V roku 1989 vývoj technológie počutia mikrovĺn spravil razantný krok vpred,  tým že modulovaný signál bol skombinovaný s nosnou mikrovlnou.  Týmto sa “začal vyrábať” tón oveľa efektívnejším spôsobom. “Pri ožiarení vybranej osoby mikrovlnami v pásme od 100 do 10 000 MHz, ktoré sú modulované určitým tvarom vlny, je indukovaný v hlave vybranej osoby hlas. Tento tvar vlny pozostáva z frekvenčne modulovaných napäťových nárazov/skokov. Každý napäťový náraz pozostáva z 10 alebo 20 impulzov, ktoré majú rovnaký odstup. Nárazy nasledujú po sebe v krátkych odstupoch. Trvanie skoku je v rozmedzí 500 nanosekundy a 100 mikrosekundy. Dĺžka impulzu je v pásme od 10 nanosekúnd a 1 mikrosekundy. Nárazy/skoky sú frekvenčne modulované vyvolávajú v hlave vybranej osoby počutie hlasov.” (US Patent, Nr.4,877,027, Wayne Brunkan, 31.10.1989) V roku 1989 boli udelené 2 patenty, v ktorých je tiež popísaný tento objav.

Prvý vynález sa vzťahuje na prístroje, ktoré zlepšujú počutie cicavcov. Vynález je založený na vnímaní zvukov v mozgu, keď je vystavený určitému mikrovlnému signálu. (US Patent, Nr 4,858,612, Wiliam L. Stocklin, 22. Aug.1989)

V druhom patente boli potvrdené predchádzajúce pozorovania. (US Patent 4,877,027, Wayne Brunkan, 31.10.1989)

 

Počutie hlasov ako zbraň

Nick Begich / James Roderick, Freiheit Nehmen, Michaels Verlag 2005 (str.:203)

„Je pravdepodobne možné, vyvolať v ľudskom tele hlasy – počutie hlasov v Hifi kvalite čím sa naskytá možnosť tajnej sugescie a psychologického ovládania ľudí...Takýmto spôsobom je možné k vybraným nepriateľom „hovoriť“ spôsobom ktorý na nich pôsobí nanajvýš rušivo“. (New World Visitas, Air and Space Power for the 21 st Century – Ancillary Volume, Scientific Advisory Board (Air force), Washington, D.C., Dokument Nr. 19960618040,1996, s. 89-90)