Pokročilá

MIND CONTROL

„čítanie“ myšlienok

 

 

Nick Begich, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, Michaels Verlag 2007, (str.: 119-121)

 

Pre technológie, ktoré pôsobia na ducha človeka existuje veľké uplatnenie. Prevádza sa stále viac výskumov zameraných na meranie mozgových vĺn a následné „vyrábanie informácií a ich počítačové spracovanie, čo umožňuje v konečnom dôsledku zaznamenávanie, analyzovanie a reprogramovanie myšlienok človeka. Ovplyvňovanie ľudí elektronickou telepatiou a čítanie ich myšlienok je možné a tieto metódy sú stále vylepšované čím viac napreduje táto technológia.

(Vývojom tejto technológie sa dá objasniť princíp telepatie.)

Predstava zmeny myšlienok človeka sa stala medzičasom téma modernej vedy a nie je viac výtvorom fantázie autorov sience fiction.

 

Dôležitou iniciatívou na potlačenie drogovej závislosti je:

“Brain Imaging Technology Initiative” (Iniciatíva - technológie zaznamenávania mozgu). Jedná sa o spoločný projekt financovaný CTAC, ministerstvom energetiky USA (DOE) a NIDA za účelom vývoja:

1/ nových vedeckých prostriedkov (nové Izotropné indikátory a techniky)  pre porozumenie mechanizmov chorôb závislosti

2/ nových farmaceutických liečebných metód”.(ONDCP, CTAC, Counterdrug Research, www.whitehousedrugpolicy.gov)

Záznamom signálov mozgu je možné nielen preskúmať hore uvedené veci, ale aj určiť emocionálny stav človeka, chemické vplyvy ako aj čítať niektoré jeho myšlienky.

 

 

Nick Begich, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, Michaels Verlag 2007, (str.:121)

 

V roku 1995 bol vyvinutý systém, ktorým je možné zachytiť a dekódovať mozgové signály (mozgové vlny). Tento systém pozostáva z meniča na stimuláciu mozgu človeka, EEG - meniča na záznam mozgových vĺn a počítača na synchronizáciu podnetov, ktoré pôsobia na túto osobu. Zároveň môžu byť týmto systémom zaznamenané mozgové signály (vlny) a tieto ďalej interpretované prostredníctvom: 

a) modelu chápania, vnímania a emócií (myšlienky -chápania, -vnímania a -emócií), ktoré zodpovedajú EEG signálom myšlienok vybranej osoby

alebo, ktoré sú interpretované

b) porovnaním signálov s normálnymi mozgovými signálmi, aby sa takto lokalizoval pôvod chybovej funkcie mozgu, ktorá je podriadená vnímaniu, schopnosti chápania a pocitom. (US Patent, Nr. 5,392,788, William Hudspeth, 28.2.1995)

Inak povedané, tento stroj číta myšlienky porovnaním mozgovej aktivity skúmanej osoby s mozgovou aktivitou iných osôb, čím sú vyrobené nové signály, ktoré môžu byť za účelom zmeny vnímania alebo pocitov poslané naspäť na vybranú osobu.

 

 

(str.:121)

V roku 1996 bol vyvinutý konečný “Orwellsov” systém: “Metóda na odčítanie informácií z diaľky, ktoré sa vzťahujú na emocionálny stav človeka. Na tento účel je vyrobený signál určitého tvaru vlny, frekvencie a sily, ktorý sa potom vyšle (vyžiari) na vzdialený objekt (osobu). Energia (vlnový signál), ktorý vychádza z objektu je prijímaná a automaticky analyzovaná, aby mohli byť odvodené informácie týkajúce sa emocionálneho stavu osoby. Merajú sa fyziologické parametre ako krvný tlak, pulz, veľkosť šošovky, stav dýchania a potivosť a tieto sa porovnávajú s referenčnými hodnotami za účelom získania informácií, pomocou ktorých je možné odhadnúť správanie a možný kriminálny zámer vybranej osoby.” (US Patent, Nr. 5,507,291, Stirb, 16.4.1996)

Táto technológia môže byť teda použitá na zistenie úmyslu vybranej osoby. Vie prekonať každú ochranu, akú si človek len môže vytvoriť. Je zameraná presne na mozog, aby zistila, čo sa vo vybranej osobe odohráva.

 

V ďalšom patente z roku 1975 je popísaný prístroj, ktorý zachytáva zo vzdialenosti mozgové vlny vybranej osoby, pričom sú vysielané na jej mozog elektromagnetické signály rôznych frekvencií súčasne. Tu sa signály prekladajú a nadobúdajú určitý tvar vlny, ktorý je modulovaný mozgom objektu. Tento prekladaný tvar vlny, ktorý je výsledkom aktivity mozgu je zachytávaný prijímačom, kde je demodulovaný a zosilnený. Demodulovaný tvar vlny je vizuálne zobrazený a poslaný na ďalšie spracovávanie do počítača. Demodulovaný signál sa dá použiť na vyrobenie vyrovnávajúceho signálu, ktorý je vyslaný následne na osobu za účelom dosiahnutia želanej zmeny elektrickej aktivity.” 

(US Patent, Nr. 3,951,134, Robert Malech, 20.4.1991)

Jednoducho povedané je meraná aktivita mozgu, pomocou ktorej sa určuje emocionálny stav, schopnosti chápania alebo intelekt vybranej osoby. Takto môže byť vyrobený druhý signál a tento môže byť poslaný späť do mozgu. Prirodzene sú pôvodné signály mozgu týmto signálom preložené a energetický vzorec mozgu je zmenený. Toto sa označuje ako preloženie mozgových vĺn čím vzniká zmena vedomia.

Z tohto princípu je možné odvodiť aj technológiu priameho prenosu spomienok, pričom ťažisko spočíva v tom, kto túto technológiu kontroluje a za akým účelom je nasadzovaná. V špičkovom vedeckom časopise “Nature” je uvedené: “Neurológia skrýva aj potenciálne riziká, povedal a argumentoval, že pokroky v skúmaní mozgu umožňujú stále ľahšie preniknúť do privátnej sféry. Povedal, že ľudia budú na diaľku používaní. Týmto sa otvára cesta, k zneužitiu tejto technológie na zničenie osobnej slobody, riadenie správania ľudí a vymývanie mozgov.” (Advances in Neuroscience, Nature, Vol. 391, 22.1.1998)