MIND  CONTROL 

 

 

 

    Úvod

 

„ ... svet, v ktorom môže byť elektrickou stimuláciou mozgu kontrolovaná každá ľudská myšlienka, každá emócia, každý vnem a každá potreba“ (výpoveď riaditeľa CIA pre výskum, 1972)

(príkl.:    https://www.youtube.com/watch?v=o9bd-B2dqCM     https://www.youtube.com/watch?v=iDV_62QoHjY     https://www.youtube.com/watch?v=qCSSBEXBCbY     https://www.youtube.com/watch?v=oJ-HD4uIKdc       http://www.cctv.com/program/asiatoday/20090807/105901.shtml 

+ zaujímavá stránka http://www.mindcontrol.se/ )

 

 

 Téma tejto stránky je veľmi zaujímavá, zároveň ale rovnako odstrašujúca: ovplyvňovanie a kontrola ľudského vedomia – Mind Control, pomocou rôznych už desaťročia skúmaných prostriedkov. Hlavnú časť tvorí ovplyvňovanie  elektromagnetickým žiarením – moderná (pokročilá) Mind Control .

   Pretože nasledovné informácie asi vyvolajú u mnohých nič netušiacich ľudí údiv, počudovanie a možno aj pochybnosti, sú tieto podložené vedeckými odbornými publikáciami, úradnými dokumentmi a tiež verejnými výpoveďami postihnutých a zúčastnených (vzhľadom na dostupnosť prevažne z USA). Všetky tieto priamo v texte uvedené pramene sú voľne dostupné.

 Stránka je koncipovaná formou citácie z relevantnej literatúry.

Základ tvorí šesť kníh:

1)  Nick Begich, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, Michaels Verlag 2007 

2)  Heiner Gehring, Versklavte Gehirne,  2006, Kopp Verlag

3)  Nick Begich / James Roderick, Freiheit nehmen, Michaels Verlag 2005

     ( Nick Begich - Controlling The Human Mind,  

http://video.google.com/videoplay?docid=1338545391074268380#docid=3067216285084540231  )

4)  Jim Keith, Bewusstseinskontrolle, Edition Jonathan May 1998

5)  Grazyna Fosar, Franz Bludorf, Zaubergesang,  Argo Verlag  2007

6)  Grazyna Fosar, Franz Bludorf , Im Netz der Frequenzen, Michaels Verlag 2004

 

„Iba malé tajomstvá musia byť chránené. Tie veľké sú udržiavané v tajnosti tým, že verejnosť im neverí“ - Marshall McCluhan

(Jim Keith, Bewusstseinskontrolle, Edition Jonathan May 1998, str.: 7)

 

Najnovšie informácie nájdete v stati NEWS.

Korene výskumov Mind Control siahajú do 1950 - tých rokov, kedy bezpečnostné zložky vyvinuli veľkú snahu o kontrolu ľudského chovania/konania. V prvých výskumoch boli na tento účel použité chemikálie a drogy. Toto je obsahom state: „klasická Mind Control“.

 

V skorých 1970 – tých rokoch bolo už určitým bezpečnostným a akademickým kruhom jasné, že ľudské správanie sa dá meniť a ovplyvňovať použitím jemných energetických manipulácií.

V 1990 – tých rokoch dosiahla táto technológia stupeň, kedy sa dajú externými prostriedkami (ožiarením) manipulovať emócie, myšlienky, pamäť a myslenie. Predstava, že existuje nejaká vonkajšia sila (technológia), ktorá môže narušiť nielen náš emocionálny stav ale zničiť aj naše zdravie by nás nemala prekvapiť. Prekvapivý je ale rozsah dôkazového materiálu, ktorý je tu k dispozícií a svedčí o tom, že táto technológia už existuje. (Nick Begich / James Roderick, Freiheit nehmen, str.: 34)

Viac o tom v stati: „pokročilá Mind Control“. 

  

 

 

 

 

V súčasnosti existuje len v USA 40 patentov, ktoré sa zaoberajú kontrolou a manipuláciou duchovného a emocionálneho stavu človeka.

(Nick Begich, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, Michaels Verlag 2007, str.: 27)

 

Technológia funguje, je používaná, testovaná a vyvíjaná v mnohých krajinách, Slovensko a Česko nevynímajúc.

   

  

 

  

  

   

Aby vývoj napredoval, robia sa experimenty na ľuďoch, ktoré si vyžiadali a stále ešte vyžadujú veľké množstvo obetí. ( https://www.youtube.com/watch?v=okzUgsS-jYs )

Preto je tejto oblasti venovaná značná pozornosť (projekty,  kto povoľuje experimenty, kto sú obete..)  

 

Taktiež je tu uvedená meracia správa súdneho znalca Dr. Medingera (IIREC), ktorá potvrdzuje Mind Control - týranie (elektromagnetickým žiarením) jednej obete - p. Chodasz v Rakúsku.

 

Jednou z najstatočnejších profesionálnych podporovateľov obetí je aj významná fínska  lekárka Dr. Rauni Kilde . Za jej podporu zverejnenú na videu Transmedia Production London, jej bolo udelené vyznamenanie od organizácie CAHRA. (text ocenenia - pozri www.awardlst.htm)

(www.raven1.net\kilde1.htm)

 

( Rauni Kilde – narodená v roku 1939 vo Fínsku. Je manželkou nórskeho diplomata. V roku 1967 sa stala doktorkou lekárskych vied na University of Turku / Fínsko. V mnohých krajinách pôsobila v nemocniciach ako vedúca lekárka o.i. v Indonézií, Malajzií, Pakistane. Viac ako 12 rokov bola riaditeľkou úradu zdravotníctva v oblasti Lapland (severné Fínsko), čo v praxi predstavuje zastávanie postu ministerky zdravotníctva tejto časti krajiny.

 Dr. Rauni Kilde zastupovala Fínsko vo WHO v oblasti tropickej medicíny, je bývalou členkou Newyorskej akadémie vied a je zaradená do americkej biografickej publikácie Who is Who in Medicine, Science a Engineering. Prednáša v šiestich jazykoch.

KontrolaMysle-RauniKilde-veritashow1

https://www.youtube.com/watch?v=jVfn80cKiLA

https://www.youtube.com/watch?v=VXRHx2HKvSU&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=WnVcUAHOfU4

https://www.youtube.com/watch?v=9r8enGCv3pU&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=c99EaNqOWSE&feature=related  )

 

 

Poukazovaním na vážnosť dopadov spojených s tajným používaním a vývojom tejto technológie nejde o vyvolanie strachu a strnulosti, práve naopak . Ide o to, dodať ľudom odvahu rozpoznať ich potenciál, ktorým by mohli pomôcť riešiť problémy vzniknuté zavedením novej tajnej, zotročujúcej a privátnu sféru ničiacej technológie a podpichnúť ich k činom.

 

Téma modernej Mind Control, teda kontroly ducha, myšlienok, citov, vedomia a kreatívnych centier v mozgu ľudí by mala byť vážne diskutovaná nie iba v tajných vládnych programoch a vedeckých kruhoch ale tiež na verejnosti.

(Nick Begich, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, Michaels Verlag 2007, str. 11) 

Cieľom tejto stránky je preto pomôcť podnietiť verejnú diskusiu o (zatiaľ) utajovaných technológiách Mind Control.

 

Kontrola vôle a ducha ľudí štátom je najlepšie interpretovaná na pamätníku D. Roosvelta. Je tam napísané: „Tí, ktorí túžia po vytvorení systému vládnutia, kde budú kontrolované všetky ľudské stvorenia skupinkou vládcov...to nazývajú nový poriadok. Tento poriadok nie je nový a nie je to žiadny poriadok“

(Nick Begich, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, Michaels Verlag 2007, str.167)

  

  „Posledná bašta slobody je biologická: je to kosťami chránený mozog. Toto dielo prírody bolo doposiaľ pre tých, ktorí chceli iným vnútiť svoj názor, neprekonateľné. Pokiaľ ostanú myšlienky človeka slobodné, skončí každý pokus o jeho ovládnutie na jeho mozgu. Čo ale, ak bude možné priamo manipulovať mozog? Čo sa stane, ak bude existovať náhrada za strach ľudí, ktorý doposiaľ sprevádzal všetky pokusy o ich ovládnutie. Čo sa stane, ak sa bude dať priamo zasiahnuť do mozgov ľudí?“ (Scheflin , Opton, 1978, s. 9)

Versklavte Gehirne, Heiner Gehring, 2006, Kopp Verlag (str.:21)

 

V jednom liste, ktorý bol pôvodne určený len pre US-Kongres sa vyjadril Prof. Delgado už v roku 1974 pomerne otvorene k čomu je on ale aj ďalší vedci odhodlaní: „Potrebujeme jeden psychotechnický program na politickú kontrolu v našej spoločnosti. Cieľom je fyzická kontrola myšlienok. Každý kto sa potom bude odlišovať od určených noriem bude môcť byť operatívne okyptený (v originálnom texte je to naozaj „surgery muliliated“-pozn.) Ľudia nemajú žiadne právo voľne rozvíjať svojho ducha. Tento druh slobody je ale veľmi príťažlivý. Preto musíme ducha elektronicky kontrolovať“ (Congressional Record, No. 26, Vol. 117, 1974, February 24).   Je vám jasné, o čo tu ide?

 

 

Spôsoby zasahovania do myslenia ľudí

  

 

Versklavte Gehirne, Heiner Gehring, 2006, Kopp Verlag (str.: 9)

 

V 21 storočí by sa mohlo dostať vedomie a správanie ľudí pomocou technických prostriedkov a prostriedkov propagandy takmer dokonale pod kontrolu štátnych alebo bezpečnostných zložiek. Výskum týchto prostriedkov úspešne beží už 50 rokov. Rovnako úspešne sú vládou a bezpečnostnými zložkami testované výsledky týchto výskumov. Ak sa tento vývoj  nezastaví, hrozí ľudstvu nový druh zotročenia, ktorý sa vyznačuje dvoma znakmi.

Za prvé ide o psychické zotročenie. Nové technické prostriedky a prostriedky propagandy nevyvolávajú žiadne fyzické nútenie, ale kontrolujú vedomie a ovplyvňujú správanie ľudí zásahom do ich myslenia a mozgov.

Za druhé je to ovplyvňovanie a kontrola nanajvýš šikovná a skrytá: Postihnutí vôbec nepozorujú, že sú kontrolovaní a ovplyvňovaní.

 

 

Versklavte Gehirne, Heiner Gehring, 2006, Kopp Verlag (str.: 14)

 

Spôsoby zasahovania do myslenia ľudí

Riadenie a kontrola ľudí prebieha v súčasnosti podľa Scheflin & Opton (1978) troma spôsobmi: .....

 

ďalej viď stať : Spôsoby, metódy